Adiunkt w Zakładzie Studiów Strategicznych i Polityki Społeczno-Ekonomicznej

Dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego w Opolu ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Studiów Strategicznych i Polityki Społeczno-Ekonomicznej.

 Zainteresowane osoby proszone są o składanie następujących dokumentów:

  • podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,
  • CV, kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, kopia dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora,
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, http://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania,
  • informacje o dorobku naukowym,
  • oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego.

 

KANDYDACI NA STANOWISKO ADIUNKTA POWINNI:

· mieć ukończone studia socjologiczne lub ekonomiczne,

· posiadać doktorat z ekonomii z zakresu polityki społecznej;

· posiadać doświadczenie w pisaniu projektów i prowadzeniu badań w obszarze polityki społecznej i ekonomii społecznej,

· posiadać dorobek naukowy z zakresu polityki społecznej i ekonomii społecznej,

· posiadać bardzo dobrą znajomość języka angielskiego,

· posiadać umiejętność obsługi komputera; pakiet MS Office, SPSS,

· posiadać doświadczenie organizacyjne,

· być dyspozycyjnym, komunikatywnym i posiadać wysoką kulturę osobistą,

· posiadać prawo jazdy.

 

Dokumenty należy złożyć do dnia 04 czerwca 2018 roku, w Sekretariacie Wydziału

Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego , ul. Ozimska 46 a, 45-058 Opole .

Termin rozstrzygnięcia konkursu upływa z dniem 11 czerwca 2018 r.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.   

.