Asystent

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: Uniwersytet Opolski

MIASTO: Opole

STANOWISKO: asystent

DZIEDZINA: nauki medyczne

DATA OGŁOSZENIA:  7 maj 2018 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31 maj  2018 r.

SŁOWA KLUCZOWE: diagnostyka laboratoryjna, analityka medyczna.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

1.   spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 27.07.2005r. Prawo                 o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz.1365 z późn. zm.),

2.   posiadają  tytuł zawodowy magistra analityki medycznej lub pokrewny,

3.   wykazują zainteresowania rozwojem zawodowym i naukowym związanym ze słowami kluczowymi.

Wymagane dokumenty:

1.   CV obejmujące wyodrębnione informacje dotyczące:

 

·         danych kontaktowych (adres, telefon, e-mail),

·         PESEL,

·         aktualnego miejsca zatrudnienia,

·         posiadanego tytułu zawodowego,

·         dotychczasowego zatrudnienia jako nauczyciel akademicki (wymienić uczelnie),

·         doświadczenia i dorobku dydaktycznego (wymienić przedmioty ze wskazaniem kierunku studiów, na którym były/są realizowane),

·         doświadczenia zawodowego i dorobku praktycznego związanego ze słowami kluczowymi,

·         doświadczenia w pracy laboratoryjnej w zakresie metod biologii molekularnej, metod badania białek, metod badania enzymów,

·         dorobku naukowego (ogólna charakterystyka tematyki, ilość prac, uczestnictwo w kongresach, zjazdach itp., funkcje w towarzystwach naukowych, redakcjach czasopism naukowych),

·         znajomości języka angielskiego na poziomie minimalnym B2.

2.   Pełne zestawienie ilościowe publikacji.

3.   Kopia lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

4.   Kopia/e lub odpis/y  ukończonych kursów czy szkoleń zawodowych.

5.   Opinie dotyczące doświadczenia w pracy laboratoryjnej.

6.   Oświadczenie o gotowości podjęcia zatrudnienia na wydziale Uniwersytetu Opolskiego prowadzącym działalność dydaktyczną na kierunku lekarskim i badawczą w dziedzinie nauk medycznych jako podstawowym miejscu pracy w charakterze nauczyciela akademickiego od 1.10.2018r.

7.   Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z postępowaniem konkursowym.

8.   Podanie do JM Rektora.

9.   Kwestionariusze osobowe (dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie  oraz dla pracownika : http://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania).

Dokumenty należy składać w Biurze organizacji kierunku lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego, 45-061 Opole, ul. Katowicka 89 w terminie do dnia 31.05.2018r. z dopiskiem: Konkurs na stanowisko asystenta w specjalności diagnostyka laboratoryjna.

 

Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 32 240 71 11.

.