Stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk farmaceutycznych

Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk farmaceutycznych, w Zakładzie Biochemii i Farmakologii Samodzielnej Katedry Biotechnologii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Opolskiego, w zakresie biologii medycznej.

1. Wymagania w zakresie kwalifikacji:

· posiadany stopień doktora w dziedzinie nauk farmaceutycznych

· tytuł magistra w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie ochrona środowiska

· co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelniach wyższych z zakresu biologii molekularnej i biochemii

· dorobek naukowy z zakresu biologii molekularnej, bioanalizy leków, diagnostyki medycznej, biochemii ogólnej i klinicznej, immunologii, toksykologii

· udokumentowane doświadczenie w pracy z hodowlami komórek zwierzęcych i ludzkich

· uczestnictwo w grantach związanych z bioanalizą leków

· uczestnictwo w stażach i stypendiach zagranicznych związanych z hodowlami komórek zwierzęcych i ludzkich

· znajomość specjalistycznego języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym

2. Warunki mieszkaniowe:

· uczelnia nie zapewnia mieszkania

3. Wymagane dokumenty:

· podanie o zatrudnienie do JM Rektora UO

· życiorys

· kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i pracownika (do pobrania http://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania)

· dyplom doktora w dziedzinie nauk farmaceutycznych

· wykaz publikacji

· zestawienie tematów i numerów grantów, pełniona funkcja

· oświadczenie, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

4. Czas trwania konkursu:

· 3 tygodnie od daty ogłoszenia

5. Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

6. Adres nadsyłania zgłoszeń:

Sekretariat Samodzielnej Katedry

Biotechnologii i Biologii Molekularnej

Uniwersytet Opolski

ul. Kominka 6 a  45-032 Opole

Opole, 04.04.2018 r.   

.