Specjalista w Biurze ds. Podmiotów Leczniczych

Podstawowy zakres wykonywanych zadań:

 DO ZAKRESU DZIAŁANIA BIURA DS. PODMIOTÓW LECZNICZYCH należą sprawy wynikające z obowiązków i uprawnień Uniwersytetu Opolskiego jako podmiotu tworzącego Uniwersytecki Szpital Kliniczny oraz związane uczestnictwem Uniwersytetu Opolskiego w systemie ochrony zdrowia, w tym udostępnianiem jednostek organizacyjnych podmiotów leczniczych na potrzeby kształcenia w zawodach medycznych prowadzonego przez Uniwersytet Opolski.

Kandydat spełnia poniższe kryteria:

 1. wykształcenie: wyższe II stopnia
 2. posiada doświadczenie zawodowe minimum 5 lat zatrudnienia w pełnym wymiarze w jednostkach sektora finansów publicznych;
 3. znajomość zagadnień i umiejętność stosowania przepisów ustaw: Kodeksu postępowania administracyjnego; o instytutach badawczych; Prawo o szkolnictwie wyższym; o działalności leczniczej,

Kandydat posiada umiejętności:

 1. umiejętność pracy w zespole i komunikatywność
 2. analizy i syntezy informacji oraz logicznego myślenia
 3.  obsługi programów komputerowych pakietu MS Office
 4. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, w szczególności w pracy pod presją czasu i stresu
 5. dobrej organizacji pracy własnej

Spełnienie poniższych kryteriów i posiadanie określonych umiejętności będzie dodatkowym atutem:

 1. wykształcenie ekonomiczne, prawnicze;
 2. doświadczenie zawodowe nabyte w trakcie zatrudnienia w podmiotach leczniczych
 3. znajomość organizacji, funkcjonowania i zarządzania jednostek sektora ochrony zdrowia
 4. znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 5. poświadczenie odbytych szkoleń, kursów, studiów innych związanych z konkursem

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

 1. CV i list motywacyjny
 2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów niezbędnych
 3. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (według poniższego wzoru).
 5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 6. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wyżej wymienione dokumenty należy składać  w nieprzekraczalnym terminie do 23 marca 2018r. w Dziale Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Opolskiego, Collegium Minus, Pl. Kopernika  11 A, 45-040 Opole (parter pok. Nr 6).

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w terminie ustalonym przez organizatora konkursu po 23 marca 2018r. 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 29 marca 2018r.

Oferty dostarczone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone w trzy miesiące po rozstrzygnięciu konkursu lub będzie można odebrać je osobiście w miejscu składania.

Na dokumentach prosimy o  zamieszczenie klauzuli:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j.  z 2002r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”   

.