Audyt Wewnętrzny

Audyt Wewnętrzny
ul. Oleska 48, pok.113
45-052 Opole


Audytor Wewnętrzny
mgr Jolanta Soboń
tel.: (+48 77) 452 70 04
sobon@uni.opole.pl

Do zadań Audytu Wewnętrznego należy rzetelne, obiektywne i niezależne:
  1. przeprowadzanie zadań audytowych o charakterze zapewniającym i doradczym, monitorowanie realizacji zaleceń i przeprowadzanie czynności sprawdzających, na podstawie rocznego planu audytu, zgodnie z ustawą o finansach publicznych,
  2. dokonywanie oceny systemu kontroli zarządczej w badanych obszarach,
  3. przedstawianie wniosków i rekomendacji mających na celu wprowadzenie usprawnień w funkcjonowaniu Uczelni.
Podstawy prawne działalności
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) – wyciąg.
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. poz. 1480)
  • Komunikat Nr 2 Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2013 r. poz.15
  • Zarządzenie nr 55/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 grudnia 2014 r. „Karta Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Opolskiego”.

Akty prawne do pobrania
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/kontrola-zarzadcza-i-audyt-wewnetrzny/audyt-wewnetrzny-w-sektorze-publicznym/akty-prawne


Plan audytu wewnętrznego na 2019 r.
Pobierz!
(Uwaga! dostęp tylko dla pracowników Uniwersytetu Opolskiego posiadających adres e-mail w domenie uni.opole.pl)
.