Prof. dr hab. Jacek Lipok będzie rektorem Uniwersytetu Opolskiego

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Prof. dr hab. Jacek Lipok będzie rektorem Uniwersytetu Opolskiego

Prof. dr hab. Jacek Lipok zdobył poparcie 71 ze stu elektorów UO. Jego kontrkandydata, prof. dr. hab. Arkadiusza Nowaka, poparło 29 elektorów.

Wybory rektora UO odbyły się 10 kwietnia 2024 r. w Auli Błękitnej Collegium Maius. Frekwencja podczas głosowania była stuprocentowa.

– Zdaję sobie sprawę z tego, jak wielka odpowiedzialność ciąży na rektorze, przyglądałem się temu przez kilka ostatnich lat – mówił tuż po wyborze rektor-elekt. – W naszej uczelni tkwi ogromny potencjał, co udowodniliśmy w czasie ostatniej ewaluacji. Udowadniamy to na co dzień pracując w ten sposób, że nasze osiągnięcia są coraz szerzej doceniane, że jesteśmy uczelnią coraz bardziej rozpoznawalną, że jesteśmy uniwersytetem europejskim. Słyszymy, że nad nami jest szklany sufit. Nieprawda, nad nami jest tylko niebo i niech ono będzie dla nas punktem odniesienia.

– Ogromnie się cieszę z tego wyboru. Bardzo dziękuję panu profesorowi Nowakowi za udział w tych wyborach. Mandat pana profesora Lipoka uważam za bardzo mocny. To jest wyraz zaufania, ale też nadziei na kontynuowanie polityki dotychczasowych władz naszej uczelni w latach 2024-2028 – mówił prof. dr hab. Marek Masnyk, który kierował Uniwersytetem Opolskim przez minione 8 lat.

Nowo wybranemu rektorowi prof. dr hab. Marek Masnyk podarował pióro. – Mam nadzieję, że tym piórem będzie pan podpisywał wszystkie ważne i dobre decyzje, które wpłyną na postawy ludzi i kształt uniwersytetu – zaznaczył rektor UO. – Mam też nadzieję, że będzie pan podejmował mądre i rozsądne decyzje personalne. Przyznam, że w ciągu tych ośmiu lat kierowania uczelnią nie ze wszystkich swoich decyzji byłem zadowolony, niektóre wybory personalne nie okazywały się najlepsze czy najszczęśliwsze. Liczę, że pióro i moje doświadczenie, które panu przekażę w posagu, pozwolą panu podejmować dobre decyzje, że otoczy się pan ludźmi, którzy będą pana wspierać, pomagać, będą decydować o dalszym wysokim locie naszego uniwersytetu. Oddaję w pana ręce uniwersytet w doskonałym okresie rozwoju, na co wskazują wyniki ewaluacji i rankingów. Ktoś złośliwie powiedział, że nad nami już tylko szklany sufit, którego nie można przebić. Nie, można go przebić. Można iść jeszcze wyżej i tego panu życzę z całego serca.

Prof. dr hab. Arkadiusz Nowak podziękował za czas kampanii wszystkim swoim polemikom i zwolennikom, a także zwolennikom prof. dr hab. Jacka Lipoka. – Dziękując za głosy, które oddaliście państwo na mnie proszę, byśmy pracowali na program, który przedstawił mój kontrkandydat, tak samo jakbyście pracowali na mój. One są zresztą w większości do siebie podobne. A te różnice, które wykazaliśmy w debacie, nie są aż tak fundamentalne, żeby podział był zbyt głęboki i żeby nie można było współpracować, wręcz przeciwnie. Bądźcie państwo dumni ze swojego wyboru, bądźcie dumnym okrętem pod pełnymi żaglami, który będzie dalej szedł w kierunku przebicia tego sufitu. Idźcie do gwiazd, omijajcie czarne dziury. 

Prof. dr hab. Jacek Lipok, chemik i biotechnolog, jest absolwentem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu, który ukończył w 1988 roku zdobyciem tytułu zawodowego magistra na kierunku chemia o specjalności agrobiochemia. Stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii i chemii ekologicznej uzyskał w 1995 roku na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Wyniki późniejszych badań nad przemianami ksenobiotyków fosfonoorganicznych w ekosystemach, stały się podstawą rozprawy habilitacyjnej i uzyskania w 2011 roku stopnia doktora habilitowanego na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Tytuł profesora tytularnego w dyscyplinie nauki chemiczne w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych uzyskał w 2020 roku.
 
Dorobek naukowy prof. dr hab. Jacka Lipoka związany jest z badaniami w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, na pograniczu nauk chemicznych, farmaceutycznych i biologicznych. Prof. dr hab. J. Lipok jest autorem i współautorem blisko 90 publikacji, 5 przyznanych patentów i ponad 180 wystąpień konferencyjnych, w tym ponad 30 wykładów naukowych wygłoszonych w większości na zaproszenie.
 
W czasie minionych dziesięciu lat kierował bądź uczestniczył w realizacji 7 projektów naukowo-badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) lub Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) i prowadzonych na Wydziale Chemii UO. W 2021 roku został laureatem prestiżowej nagrody naukowej im. prof. Kazimierza Bartla, którą odebrał podczas Święta Nauk Ścisłych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 20 marca 2024 roku prof. Jacek Lipok odebrał z rąk marszałka województwa opolskiego Andrzeja Buły tytuł Professor Opoliensis.

Wypromował pięcioro doktorów, obecnie jest promotorem bądź opiekunem trzech doktorantów. Promotor 71 eksperymentalnych prac dyplomowych; 44 magisterskich i 27 licencjackich/inżynierskich – w tym 12 prac dyplomowych studentów zagranicznych programu Erasmus. Jest autorem i realizatorem 14 interdyscyplinarnych kursów dydaktycznych, prowadzonych na kierunkach chemia, farmacja, biotechnologia medyczna oraz dla słuchaczy Szkoły Doktorskiej UO. Jest też współtwórcą farmacji – nowego kierunku studiów prowadzonego na Wydziale Chemii i Farmacji UO.

Prof. Jacek Lipok pełnił funkcję wiceprzewodniczącego General Assembly FIT FORTHEM – organu monitorującego aktywności realizowane w tym wielodyscyplinowym, strukturalnym projekcie sojuszu FORTHEM, finansowanym ze środków UE w ramach programu Horyzont 2020. Aktualnie przewodzi misji Research Transfer & Innovation w kolejnym okresie funkcjonowania (2023-2026) Sojuszu Uniwersytetów Europejskich FORTHEM.
Od 2012 jest członkiem Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego, w którym pełni funkcję opiekuna Sekcji Studenckiej PTChem oraz reprezentuje Towarzystwo w pracach Chemistry Europe – Wiley Online Library. Jest także członkiem Zespołu Analizy Farmaceutycznej, Biomedycznej i Produktów Naturalnych, Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk.

.