ECTS

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: ECTS

Wprowadzenie

Program Europejskiego Systemu Transferu Punktów (European Credit Transfer System), będący częścią programu Socrates - Erasmus, służy ujednoliceniu sposobu studiowania w Europie, a tym samym prowadzi do pełnego uznawania okresu studiów odbywanych za granicą i w Polsce.
Zgodnie z ustaleniami polskich uniwersytetów, system ECTS służyć ma nie tylko studentom wyjeżdżającym do uczelni zagranicznych, ale także umożliwia wymianę studentów między wszystkimi polskimi uniwersytetami. Umożliwia więc, po zaliczeniu niezbędnego minimum przedmiotów danego kierunku, czyli kanonu, semestralny lub dłuższy pobyt studenta UO w innym polskim uniwersytecie.
Czas studiów w zagranicznej lub polskiej uczelni zaliczany jest studentowi w naszej uczelni, niezależnie od tego, że treści programu studiów różnić się mogą nieco od naszego programu. Stosowanie ECTS opiera się bowiem na wzajemnym zaufaniu pomiędzy współpracującymi uczelniami. Z tego powodu ECTS jest ważnym elementem akredytacji kierunków.

Punkty ECTS

Punkty ECTS są liczbą przyporządkowaną poszczególnym przedmiotom. Są odzwierciedleniem ilości pracy, jaką student musi włożyć by zaliczyć przedmiot w relacji do całkowitej pracy niezbędnej do ukończenia studiów i obejmują udział w wykładach, ćwiczeniach (konwersatoriach, seminariach), praktyki, własną pracę w bibliotece, w domu oraz egzaminy lub inne formy oceny. By uzyskać stopień magistra student musi pracować za 300 punktów. W roku akademickim, przy pięcioletnich studiach, musi on zatem uzyskać 60 punktów, a w semestrze 30. Punkty za przedmioty odzwierciedlają wysiłek, jaki student musi włożyć w zaliczenie konkretnego przedmiotu, w stosunku do całkowitego wysiłku, koniecznego do uzyskanie stopnia magistra. Nie wskazują one wagi przedmiotu, ale jego uciążliwość.
Punkty przyporządkowane są przedmiotom i stają się "własnością" studenta wtedy, gdy spełnił wszystkie wymagane dla danego przedmiotu rygory. Punkty ECTS są relatywnym miernikiem ilości pracy, ponieważ odnoszą się do konkretnego kierunku czy wydziału i nie muszą być identyczne dla tych samych przedmiotów na innym kierunku, a tym bardziej na całej uczelni.
Uzyskanie w semestrze minimum 30 punktów jest warunkiem zapisania na semestr następny. W konsekwencji jest się, to raczej perspektywa niż rzeczywistość, studentem za 90 punktów, czy 210, bez jednoznacznego przypisania do konkretnego semestru czy roku. Oceny uzyskane z zaliczeń i egzaminów nie mają związku z punktami. Oceny służą do obliczania średniej i mają wpływ na stypendium naukowe. Znaczy to, że wystarczy zaliczyć czy zdać egzamin - szczegółowe wymagania zawarte są w syllabusach - na ocenę dostateczną, by otrzymać przewidzianą dla danego przedmiotu ilość punktów.

Kilka uwag praktycznych

Stosowanie systemu ECTS opiera się na trzech podstawowych dokumentach:

Pakiet Informacyjny, który jest przewodnikiem po uczelni, wydziale, kierunku. Zawiera niezbędne informacje do studiowania, świadomego kierowania swoim rozwojem naukowym. Pakiet Informacyjny ważny jest tylko na określony rok akademicki. Każdy student winien mieć swój pakiet na własność, bowiem jest on warunkiem trafnych wyborów przedmiotów. Jeśli nie udało ci się go nabyć, możesz korzystać z pakietu w swoim instytucie. Porozumienie o planach i programach zajęć zawierane jest bądź na poziomie uczelni, wydziałów i dotyczy pełnego uznawania przez uczelnię macierzystą studiów odbywanych w uczelni partnerskiej, bądź jest porozumieniem indywidualnym dla każdego studenta, przed odbyciem przez niego studiów poza macierzystą uczelnią.
Student, po wybraniu uczelni, w której zamierza odbyć pewien okres studiów, wypełnia specjalny formularz zgłoszeniowy. W porozumieniu z koordynatorem ECTS ustala, na podstawie Pakietu Informacyjnego uczelni przyjmującej, program własnych zajęć. Porozumienie w sprawie skali ocen. Student, po odbyciu okresu studiów w uczelni przyjmującej, otrzymuje podpisany przez koordynatora ECTS wykaz zaliczeń. W wykazie tym zaznaczone są oceny wedle skali ECTS.

  Stopień ECTSOcena UO
  Abardzo dobry5.0
  Bplus dobry4.5
  Cdobry4.0
  Dplus dostateczny3.5
  Edostateczny3.0
  Fniedostateczny2.0
Uczelnia wysyłająca i przyjmująca, przygotowuje dla każdego studenta biorącego udział w ECTS, wykaz zaliczeń przed jego wyjazdem na studia do innej uczelni i po jego powrocie. Uczelnia macierzysta uznaje liczbę punktów i oceny uzyskane za konkretne przedmioty w partnerskich uczelniach i wówczas punkty za przedmioty zaliczane są w miejsce tych, które student winien zdobyć w swojej uczelni.

Koordynatorzy ECTS


Uczelniany Koordynator ECTS

Dr Agnieszka Rombel-Bryzek

Wydział Chemii

Wydziałowy i Kierunkowy Koordynator ECTS

dr hab. Dawid Siodłak

Wydział Ekonomiczny

Wydziałowi i Kierunkowi Koordynatorzy ECTS

dr inż. Adam Siwerski

mgr inż. Sebastian Marcinkowski

Wydział Filologiczny

Wydziałowy Koordynator ECTS

dr Elżbieta Szymańska-Czaplak

Koordynatorzy ECTS poszczególnych jednostek

dr Małgorzata Adams-Tukiendorf - Instytut Filologii Angielskiej

dr hab. Felicja Księżyk - Instytut Filologii Germańskiej

dr Beata Jahołkowska - Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa

dr Bożena Dereń - Instytut Slawistyki

dr hab. Anna Ledwina - Katedra Kultury i Języka Francuskiego

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Wydziałowy Koordynator ECTS

dr Piotr Urbaniec

Kierunkowi Koordynatorzy ECTS

dr Jerzy Michael – Instytut Matematyki i Informatyki

mgr Agnieszka Wendykier – Instytut fizyki

Wydział Nauk Społecznych

Wydziałowy Koordynator ECTS

dr Marek Korzeniowski

Kierunkowi Koordynatorzy ECTS

dr Artur Machlarz - Filozofia

dr Agnieszka Hensoldt - Coaching filozoficzny

dr Anna Gołębiowska - Historia / Turystyka historyczna

dr Ewelina Konieczna – Pedagogika (w INP), Praca socjalna

dr Agnieszka Włoch - Pedagogika (w ISE)

dr Adam Drosik – Politologia, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Zarządzanie informacją w nowych mediach

dr Barbara Curyło - Europa Master, Stosunki międzynarodowe

dr Katarzyna Sałacka – Psychologia

mgr Michał Wanke – Socjologia

Wydział Prawa i Administracji

Wydziałowy Koordynator ECTS

dr Jacek Srokosz

Koordynatorzy Kierunkowi ECTS

dr Marta Rostropowicz – Miśko - Administracja

dr Tomasz Dukiewicz - Bezpieczeństwo wewnętrzne

dr Hanna Duszka-Jakimko - Prawo

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

Wydziałowy Koordynator ECTS

dr Radosław Wróbel

Kierunkowi Koordynatorzy ECTS

dr Krzysztof Badora – Architektura krajobrazu

dr Anna Kocorek – Biologia

dr inż. Marcin Rybotycki – Inżynieria Środowiska

dr inż. Barbara Włodarczyk – Odnawialne Źródła Energii

dr Janusz Nowak – Edukacja Techniczno-Informatyczna

dr Urszula Karwaczyńska – Ochrona środowiska

dr Monika Sporek - Biotechnologia

dr Anna Pańczyszyn - Biotechnologia medyczna

Wydział Sztuki

Wydziałowy i Kierunkowy Koordynator ECTS

mgr Krzysztof Kowalski

Wydział Teologiczny

Wydziałowy Koordynator ECTS

ks. dr Janusz Podzielny

Koordynatorzy Kierunkowi ECTS

ks. dr Franciszek Koenig - Muzykologia

ks. prof. dr hab. Norbert Widok - Kultura śródziemnomorska

ks. dr Wacław Borek - Teologia

ks. dr Janusz - Podzielny - Nauki o rodzinie


Studium Języków Obcych

Koordynator ECTS

mgr Jerzy Szczerba

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Koordynator ECTS

mgr Mariusz Pająk.