Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia

Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim stanowi zbiór wzajemnie powiązanych elementów związanych z całym procesem kształcenia studenta, mających wpływ na jego właściwy przebieg i wysoką jakość. Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia obejmuje studentów wszystkich form i poziomów studiów, doktorantów i słuchaczy wszelkiego rodzaju form kształcenia ustawicznego oraz pracowników Uniwersytetu Opolskiego. Podstawowym celem Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia jest zapewnienie nauczania na najwyższym poziomie zgodnie z obowiązującymi założeniami Krajowych Ram Kwalifikacji. Cel ten jest osiągany poprzez zadania realizowane przez Uczelniany Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia powołany Zarządzeniem Rektora UO. System Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim jest opracowany zgodnie z europejskimi standardami i wskazówkami dotyczącymi wewnętrznego zapewnienia jakości w instytucjach szkolnictwa wyższego.
Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim uwzględnia specyfikę wydziałów i innych jednostek ogólnouczelnianych prowadzących działalność dydaktyczną. Wydziały i jednostki ogólnouczelniane samodzielnie opracowują szczegółowe procedury, dopasowując je do specyfiki swego działania, jednakże z zachowaniem ogólnouczelnianych wytycznych w zakresie doskonalenia jakości kształcenia.

Zadania Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia oraz poszczególnych jednostek wchodzących w skład struktury USDJK w UO przedstawiono w Zarządzeniu nr7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie: Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim

Osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia UO:
 • Prorektor ds. kształcenia i studentów
  Prof. dr hab. Marek Masnyk: marek.masnyk@uni.opole.pl
 • Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia
  dr Maria Bucka: mbucka@uni.opole.pl


Aktualności

Akty prawne

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia z dnia 23 sierpnia 2012 r.

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia z dnia 5 października 2011 r.

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia z dnia 27 lipca 2006 r.

 • Krajowe Ramy Kwalifikacji
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r.

 • Wzorcowe efekty kształcenia
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowych efektów kształcenia z dnia 2 lipca 2012r.

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wzorcowych efektów kształcenia z dnia 4 listopada 2011 r.

 • Metody i techniki kształcenia na odległość
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z dnia 2 listopada 2011 r.

 • Ocena programowa i instytucjonalna PKA
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej z dnia 29 września 2011 r.

 • Dokumentacja przebiegu studiów
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów z dnia 14 września 2011 r.

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów z dnia 2 listopada 2006 r.

 • Warunki i tryb przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta z dnia 14 września 2011 r.

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu przenoszenia osiągnięć studenta z dnia 3 października 2006 r.


Wewnętrzne akty prawne

 • Uchwała nr 14/96-99 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 18 grudnia 1997 r. w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Stymulacji i Oceny Jakości Kształcenia

 • Zarządzenie nr8/2012 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie uczelnianego systemu doskonalenia jakości kształcenia w Uniwersytecie Opolskim

 • Zarządzenie nr7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie: Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim

 • Zarządzenie nr 8/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora UO ds. Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim

 • Zarządzenie nr 17/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia i Uczelnianej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim

 • Decyzja nr 4/2014 Prorektora ds. kształcenia i studentów z dnia 20 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia wzorów sprawozdań Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim


Struktura systemu doskonalenia jakości kształcenia


Polityka Jakości Kształcenia Uniwersytetu Opolskiego

Polityka jakości kształcenia Uniwersytetu Opolskiego opracowana została przez Uczelniany Zespół ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia. Podstawę opracowania stanowiły następujące dokumenty:

 • Uchwała nr 14/96-99 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 18 grudnia 1997 r. w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Stymulacji i Oceny Jakości Kształcenia

 • Zarządzenie nr7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie: Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim

 • Strategia Uniwersytetu Opolskiego na lata 2015-2020

Polityka jakości kształcenia wynika z strategii rozwoju Uniwersytetu Opolskiego. Celem strategicznym polityki jakości kształcenia jest zapewnienie edukacji na najwyższym poziomie, tak aby absolwenci Uniwersytetu Opolskiego:

 • Posiadali wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne na najwyższym poziomie;

 • Byli przygotowani do wyzwań współczesnego świata oraz potrzeb i oczekiwań rynku pracy;

 • Prezentowali wysokie standardy etyczne oraz silne poczucie zaangażowania społecznego w działalności zawodowej;

Dążąc do osiągnięcia tego celu wyznaczono zgodne z misją i wizją Uczelni następujące kierunki polityki jakości kształcenia:

 1. Realizowanie procesu kształcenia zgodnego z Krajowymi i Europejskimi Ramami Kwalifikacji;

 2. Przekazywanie studiującym wiedzy opartej o aktualny stan nauki oraz najnowsze kierunki jej rozwoju, w dziedzinach i dyscyplinach badań prowadzonych przez Uczelnię;

 3. Stałe doskonalenie oferty edukacyjnej, dostosowanej do oczekiwań studentów oraz aktualnych tendencji na rynku pracy;

 4. Stałe doskonalenie stosowanych metod dydaktycznych w celu poprawy efektów kształcenia;

 5. Kształcenie i promowanie kadr naukowych;

 6. Angażowanie przedstawicieli studentów do współuczestniczenia w doskonaleniu procesów kształcenia i obsługi administracyjnej;

 7. Budowanie i szerzenie kultury jakości wśród studentów i pracowników uczelni;

 8. Budowanie systemu gromadzenia i analizowania informacji od interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych;

 9. Rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie badań naukowych oraz wyjazdów studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych do uczelni zagranicznych.

Realizacja kierunków polityki jakości kształcenia prowadzić powinna do rozwoju intelektualnego, naukowego i osobowego studentów, doktorantów i kadry akademickiej oraz do wzmocnienia potencjału i konkurencyjność Uniwersytetu Opolskiego. Realizację polityki jakości kształcenia nadzoruje Rektor UO, a za realizację i doskonalenie odpowiada Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia oraz Senacka Komisja ds. kształcenia. Ponadto wszyscy członkowie społeczności uniwersyteckiej: władze uczelni, pracownicy naukowo-dydaktyczni, pracownicy administracji, studenci, doktoranci zobligowani są do realizacji zadań wynikających z celów i procedur przyjętych w Uczelnianym Systemie Doskonalenia Jakości kształcenia.

Komisje uczelniane

Uczelniana komisja ds. doskonalenia jakości kształcenia

 • Dr hab. Izabela Pisarek prof. UO - Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Pełnomocnik Rektora ds. KRK -przewodnicząca
 • Dr Bartosz Chorkowy - Wydział Ekonomiczny
 • Dr Piotr Sikora - Wydział Historyczno-Pedagogiczny
 • Dr Krzysztof Badora - Wydział Przyrodniczo-Techniczny
 • Dr Jerzy Michael - Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 • Dr hab. Krzysztof Szczegot -Wydział Chemii
 • Dr Przemysław Malinowski - Wydział Prawa i Administracji
 • Dr Elżbieta Szymańska - Czaplak -Wydział Filologiczny
 • Ks. dr hab. Dariusz Krok -Wydział Teologiczny
 • Dr Jerzy Wiechuła -Pełnomocnik Rektora ds. rekrutacji
 • Dr inż. Józef Hurek - Wydział Chemii, Pełnomocnik Rektora ds. e-learningu
 • Dr Andrzej Jasiński – Instytut Matematyki i Informatyki ,Pełnomocnik Rektora ds. USOS
 • Mgr Elżbieta Tracz - Studium Języków Obcych
 • Mgr Zbigniew Zagórowski - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Mgr Hanna Żołnierek - Dział Nauczania
 • Mgr Aleksandra Paluch - przedstawiciel samorządu doktorantów
 • Izabela Kaczyńska - przedstawiciel samorządu studentów
 • Oskar Woźniak - przedstawiciel samorządu studentów
Uczelniana komisja ds. ocen jakości kształcenia

 • Dr Iwona Dąbrowska-Jabłońska - Centrum Edukacji Ustawicznej - przewodnicząca
 • Dr hab. Sabina Kauf prof. UO -Wydział Ekonomiczny
 • Dr hab. Liliana Piasecka –Wydział Filologiczny
 • Dr Edward Nycz -Wydział Historyczno-Pedagogiczny
 • Dr Radosław Wróbel - Wydział Przyrodniczo-Techniczny
 • Dr Agnieszka Bartecka - Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 • Dr hab. Małgorzata Broda prof. UO -Wydział Chemii
 • Ks. dr hab. Rajmund Porada -Wydział Teologiczny
 • Dr Ewa Kozerska – Wydział Prawa i Administracji
 • Mgr Dominika Budzan –Akademickie Centrum Karier
 • Mgr Michał Wanke –Instytut Socjologii
 • Mgr Marcin Miga - Pełnomocnik Rektora ds. mediów i współpracy z biznesem
 • Mgr Jagoda Biczysko - przedstawiciel samorządu doktorantów
 • Izabela Kaczyńska - przedstawiciel samorządu studentów


Wydziałowe komisje

Wydziałowe komisje ds. doskonalenia jakości kształcenia

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

 • dr Bartosz Chorkowy - przewodniczący
 • dr Laura Płatkowska-Prokopczyk
 • dr inż. Rafał Matwiejczuk
 • dr Edyta Szafranek
 • Agata Biskup- przedstawiciel samorządu studenckiego
 • Natalia Lechowicz - przedstawiciel samorządu studenckiego

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

 • dr Elżbieta Szymańska-Czaplak - przewodnicząca
 • dr Małgorzata Adamus-Tukiendorf
 • dr Katarzyna Molek-Kozakowska
 • dr Mateusz Szubert
 • dr hab. Anna Ledwina
 • dr Bożena Dereń
 • dr Bożena Olszewska
 • dr Mariola Majnusz-Stadnik
 • dr hab Joanna Czaplińska prof UO
 • mgr Małgorzata Andrzejak-Nowara-przedstawiciel samorządu doktorantów
 • Marta Lubojańska -przedstawiciel samorządu studentów
 • Piotr Begejowicz-przedstawiciel samorządu studentów

WYDZIAŁ HISTORYCZNO-PEDAGOGICZNY

 • dr Piotr Sikora-przewodniczący
 • dr Jacek Waldmajer- Instytut Filozofii
 • dr Mariusz Garbiec – Instytut Studiów Edukacyjnych
 • mgr Krzysztof Kowalski – Instytut Sztuki
 • dr Magdalena Piejko – Instytut Socjologii
 • mgr Joanna Heluszka – przedstawiciel samorządu doktorantów
 • Paulina Piwowarczyk – przedstawiciel samorządu studenckiego

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI

 • dr Jerzy Michael-przewodniczący
 • prof dr hab Tadeusz Nadziej
 • dr Piotr Urbaniec
 • dr Zbigniew Lipiński
 • dr Dariusz Man
 • dr Małgorzata Mitrus
 • mgr Barbara Pytel – przedstawiciel samorządu doktorantów
 • Marlena Gorczewska - student
 • Magda Górniak - przedstawiciel samorządu studenckiego

WYDZIAŁ PRZYRODNICZO-TECHNICZNY

 • dr Krzysztof Badora - przewodniczący,
 • dr Monika Sporek,
 • dr Daniel Janecki,
 • dr Anna Kocorek,
 • dr Urszula Karwaczyńska,
 • Karina Kózka,
 • Anna Kolanecka,
 • Adam Miodek.

WYDZIAŁ CHEMII

 • dr hab. Krzysztof Szczegot, prof. UO- przewodniczący
 • dr hab. Zdzisław Daszkiewicz, prof. UO
 • dr Izabela Jasicka-Misiak
 • dr Wioletta Ochędzan - Siodłak
 • mgr Damian Drzyzga– przedstawiciel samorządu doktorantów
 • Magdalena Lipok- przedstawiciel samorządu studenckiego
 • Dorota Tkocz- przedstawiciel samorządu studenckiego

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY

 • ks. dr hab. Dariusz Krok - przewodniczący
 • ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec
 • ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła
 • ks. dr hab. Erwin Mateja, prof. UO
 • ks. dr hab. Norbert Widok - prof. UO
 • ks. dr hab. Grzegorz Poźniak
 • ks. dr hab. Dariusz Klejnowski - Różycki
 • ks. dr Sławomir Pawiński
 • mgr Piotr Wajs - przedstawiciel samorządu doktorantów
 • Katarzyna Nowak - przedstawiciel samorządu studenckiego
 • Anna Litwinowicz

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

 • dr Przemysław Malinowski-przewodniczący
 • dr Andrzej Drzewiecki
 • dr Mateusz Pszczyński
 • dr Joanna Ryszka
 • dr Leszek Bednarski
 • mgr Miłosz Kościelniak -Marszał
 • Rafał Wielki- przedstawiciel samorządu studenckiego

Wydziałowe komisje ds. oceny jakości kształcenia

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

 • dr hab. Sabina Kauf prof. UO -przewodnicząca
 • dr hab. Urszula Łangowska-Szczęśniak prof. UO
 • dr Agnieszka Bobrowska
 • dr Maja Krasucka
 • Marta Noga- przedstawiciel samorządu studenckiego

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

 • dr hab Liliana Piasecka-przewodnicząca
 • dr Małgorzata Jokiel
 • dr Daria Ambroziak
 • prof dr hab. Wiesław Olkusz
 • dr Magdalena Dańko
 • mgr Mariusz Frąckowiak-przedstawiciel samorządu doktorantów
 • Oskar Szumlas- przedstawiciel samorządu studentów

WYDZIAŁ HISTORYCZNO-PEDAGOGICZNY

 • dr Edward Nycz – Instytut Nauk Pedagogicznych
 • dr Antoni Maziarz – Instytut Historii
 • dr Magdalena Nawrat – Instytut Psychologii
 • dr Piotr Klimontowski – Instytut Politologii
 • Katarzyna Kała - przedstawiciel samorządu studenckiego

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI

 • dr Agnieszka Bartecka- przewodnicząca
 • dr Zbigniew Bonikowski
 • dr hab. Adam Bacławski
 • dr Andrzej Spakowski
 • Mgr Andrzej Brosławski- przedstawiciel samorządu doktorantów
 • Tomasz Michael- przedstawiciel samorządu studenckiego

WYDZIAŁ CHEMII

 • dr hab. Małgorzata Broda, prof. UO ─ przewodnicząca
 • dr Marietta Białoń
 • dr Anna Kusakiewicz - Dawid
 • dr Gabriela Dyrda
 • mgr Roksana Wałęsa- przedstawiciel samorządu doktorantów
 • Anna Strzelczyk- przedstawiciel samorządu studenckiego

WYDZIAŁ PRZYRODNICZO-TECHNICZNY

 • dr Radosław Wróbel - przewodniczący,
 • dr inż. Jadwiga Farbiszewska-Kiczma,
 • dr Fabian Andruszkiewicz,
 • dr Anna Wilczek,
 • Karina Kózka,
 • Adam Miodek.

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY

 • ks. dr hab. Rajmund Porada - przewodniczący
 • ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej
 • ks. prof. dr hab. Kazimierz Wolsza
 • ks. dr hab. Radosław Chałupniak prof. UO
 • ks. dr Janusz Podzielny
 • mgr Estera Baksik - przedstawiciel samorządu doktorantów
 • Magdalena Syga - przedstawiciel samorządu studenckiego

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

 • dr Ewa Kozerska - przewodnicząca
 • dr Piotr Sadowski
 • dr Marta Woźniak
 • dr Ewa Pierzchała
 • mgr Bartłomiej Filek

Strategia Doskonalenia Jakośc Kształcenia (USDJK) w Uniwersytecie Opolskim (Program operacyjny na rok 2014)


Wykaz procedur uczelnianych obowiązujących w Uniwersytecie Opolskim

Sprawozdania

Do pobrania:

Roczne sprawozdania samooceny z realizacji Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w danym roku akademickim powinny być przygotowane według wzoru zatwierdzonego Decyzją nr 4/2014 Prorektora ds. kształcenia i studentów z dnia 20 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia wzorów sprawozdań Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim. Sprawozdania powinny być zaprezentowane i zatwierdzone na posiedzeniu Rady Jednostki oraz dostarczone w terminie do 15 listopada br. , po zakończeniu danego roku akademickiego do:

 • Przewodniczącego Uczelnianej Komisji ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia - sprawozdanie z działalności na rzecz doskonalenia jakości kształcenia w jednostce (tylko w wersji elektronicznej na adres izapis@uni.opole.pl).

 • Przewodniczącego Uczelnianej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia - sprawozdanie z oceny jakości kształcenia w jednostce (tylko w wersji elektronicznej na adres idobra@uni.opole.pl)

 • Sekretariatu Prorektora ds. Kształcenia i studentów – w wersji papierowej (podpisanej) oraz w wersji elektronicznej do Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia na adres mbucka@uni.opole.pl

Wzory sprawozdań

 • Sprawozdanie z realizacji systemu oceny jakości kształcenia (pobierz dokument)
 • Sprawozdanie z realizacji systemu doskonalenia jakości kształcenia (pobierz dokument)

.