Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Teorii Ekonomii

Rektor Uniwersytetu Opolskiego na wniosek Dziekana Wydziału Ekonomicznego ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA NADZWYCZAJNEGO w Zakładzie Teorii Ekonomii w Wydziale Ekonomicznym.

 

Zainteresowane osoby proszone są o składanie następujących dokumentów:

 • podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,
 • odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora habilitowanego,
 • kwestionariusz osobowy, CV i życiorys naukowy,
 • zestawienie opublikowanych prac naukowych przed i po habilitacji,
 • informacja o przebiegu pracy zawodowej i organizacyjnej,
 • oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego.

 

KANDYDACI NA STANOWISKO PROFESORA NADZWYCZAJNEGO POWINNI:

 • posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii oraz ukończone studia magisterskie na kierunku psychologia,
 • posiadać dorobek naukowy z zakresu ekonomii, ekonomii behawioralnej, i finansów behawioralnych, wykluczenia finansowego, ochrony konsumenta na rynku usług finansowych, finansów i ekonomii wirtualnej,
 • posiadać doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć na wyższej uczelni w zakresie ekonomii (mikro-i/lub makroekonomii), ekonomii behawioralnej, finansów behawioralnych, psychologii w biznesie, psychologii reklamy, psychologii zachowań konsumenckich, psychologii pracy, a także prowadzenie prac dyplomowych z tego zakresu,
 • posiadać doświadczenie w zakresie prowadzenia badań empirycznych i aktywnego prezentowania ich wyników na konferencjach naukowych,
 • posiadać doświadczenie w zakresie prowadzenia badań naukowych (realizacja projektów badawczych z zakresu ekonomii,
 • posiadać biegłą znajomość języka polskiego i angielskiego potwierdzoną odpowiednimi świadectwami, uprawnieniami do nauczania języka angielskiego.

Dokumenty należy złożyć do 17.05.2016 r. w Sekretariacie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego, ul. Ozimska 46 a, 45-054 Opole.
Termin rozstrzygnięcia konkursu upływa z dniem 30.05.2016 r.

Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

.