Wykaz procedur doskonalenia jakości kształcenia

Obowiązujące na Uniwersytecie Opolskim

Nazwa procedury Oznaczenie procedury
Ogólna procedura doskonalenia jakości kształcenia - oznaczenie procedur Pobierz
SDJK-O-U1
Procedura tworzenia, modyfikowania kierunków studiów i specjalności Pobierz
SDJK-O-U2
Procedura tworzenia studiów doktoranckich i projektowania programów studiów doktoranckich w UO Pobierz
SDJK-O-U3
Procedura tworzenia studiów podyplomowych i kursów Pobierz
SDJK-O-U4
Procedura weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia oraz oceniania studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych – Procedura zawieszona na czas prac nad zmianą KRK na PRK
Pobierz
SDJK -O-U5
Procedura oceny wewnętrznego systemu doskonalenia jakości kształcenia Pobierz
SDJK-O-U6
Procedura monitorowania karier zawodowych absolwentów Pobierz
SDJK-O-U7
Procedura oceny nauczyciela akademickiego dokonana przez studenta Pobierz
SDJK-O-U8
Procedura oceny jakości kształcenia dokonana przez nauczyciela akademickiego Pobierz
SDJK-O-U9
Procedura procesu dyplomowania Pobierz
SDJK-O-U10
Procedura odbywania i dokumentowania praktyk studenckich Pobierz
SDJK-O-U11
Procedura hospitacji zajęć Pobierz
SDJK-O-U12
Procedura oceny jakości kształcenia dokonana przez absolwentów Uniwersytetu Opolskiego Pobierz
SDJK-O-U13
Procedura określania i zaliczania różnic programowych Pobierz
SDJK-O-U14
Procedura uznawalności w Uniwersytecie Opolskim efektów uczenia się uzyskanych poza edukacją formalną Pobierz
SDJK-O-U15

<< Powrót do strony: Jakość kształcenia - aktualności

Zobacz również:

.