Polityka Jakości Kształcenia Uniwersytetu Opolskiego

Polityka jakości kształcenia Uniwersytetu Opolskiego opracowana została przez Uczelniany Zespół ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia. Podstawę opracowania stanowiły następujące dokumenty:

 • Strategia Uniwersytetu Opolskiego na lata 2015-2020.

 • Uchwała nr 1/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 IX 2016 r. w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia oraz Księgi Jakości Kształcenia obowiązującej w Uniwersytecie Opolskim.

 • Zarządzenie nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim.

 • Uchwała nr 14/96-99 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 18 grudnia 1997 r. w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Stymulacji i Oceny Jakości Kształcenia.


Polityka jakości kształcenia wynika ze strategii rozwoju Uniwersytetu Opolskiego. Celem strategicznym polityki jakości kształcenia jest zapewnienie edukacji na najwyższym poziomie, tak aby absolwenci Uniwersytetu Opolskiego:

 • posiadali wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne na najwyższym poziomie;

 • byli przygotowani do wyzwań współczesnego świata oraz potrzeb i oczekiwań rynku pracy;

 • prezentowali wysokie standardy etyczne oraz silne poczucie zaangażowania społecznego w działalności zawodowej.


Dążąc do osiągnięcia tego celu wyznaczono zgodne z misją i wizją Uczelni następujące kierunki polityki jakości kształcenia:

 1.  Realizowanie procesu kształcenia zgodnego z Krajowymi i Europejskimi Ramami Kwalifikacji.

 2. Przekazywanie studiującym wiedzy opartej na aktualnym stanie nauki oraz najnowszych kierunkach jej rozwoju, w dziedzinach i dyscyplinach badań prowadzonych przez Uczelnię.

 3. Stałe doskonalenie oferty edukacyjnej, dostosowanej do oczekiwań studentów oraz aktualnych tendencji na rynku pracy.

 4. Stałe doskonalenie stosowanych metod dydaktycznych w celu poprawy efektów kształcenia.

 5. Kształcenie i promowanie kadr naukowych.

 6. Angażowanie przedstawicieli studentów do współuczestniczenia w doskonaleniu procesów kształcenia i obsługi administracyjnej.

 7. Budowanie i szerzenie kultury jakości wśród studentów i pracowników uczelni.

 8. Budowanie systemu gromadzenia i analizowania informacji pozyskiwanych od interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.

 9. Rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie badań naukowych oraz wyjazdów studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych do uczelni zagranicznych.


Realizacja kierunków polityki jakości kształcenia prowadzić powinna do rozwoju intelektualnego, naukowego i osobowego studentów, doktorantów i kadry akademickiej, do wzmocnienia potencjału i konkurencyjności Uniwersytetu Opolskiego oraz kreowania kultury jakości naszej uczelni. Realizację polityki jakości kształcenia nadzoruje Rektor UO, a za realizację i doskonalenie odpowiada Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia oraz Senacka Komisja ds. Kształcenia. Ponadto wszyscy członkowie społeczności uniwersyteckiej: władze uczelni, pracownicy naukowo-dydaktyczni, pracownicy administracji, studenci, doktoranci zobligowani są do realizacji zadań wynikających z celów i procedur przyjętych w Uczelnianym Systemie Doskonalenia Jakości Kształcenia.<< Powrót do strony: Jakość kształcenia - aktualności

Zobacz również:

.