Adiunkt w Katedrze Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego w Opolu ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.

Zainteresowane osoby proszone są o składanie następujących dokumentów:

    • podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,
    • CV, kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych i kopia dyplomu doktorskiego,
    • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie dostępny na stronie: http://uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania,
    • oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
    • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji dostępne na stronie: http://we.uni.opole.pl/wp-content/uploads/Oświadczenie-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.pdf

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniać wymagania określone w art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Dz.U.2018.1668) oraz Statut UO.

KANDYDACI NA STANOWISKO ADIUNKTA POWINNI:

    • mieć ukończone studia inżynierskie na kierunku gospodarka przestrzenna lub na kierunkach planowanie przestrzenne, urbanistyka i architektura,
    • posiadać co najmniej stopień naukowy doktora geografii, ekonomii, nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki lub innego kierunku ze specjalnością gospodarka przestrzenna,
    • mieć doświadczenie praktyczne w przygotowywaniu opracowań z zakresu planowania przestrzennego,
    • posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelniach wyższych,
    • posiadać biegłą znajomość języka angielskiego umożliwiającą prowadzenie zajęć dydaktycznych i publikowanie prac naukowych w tym języku.

Stanowisko adiunkta oferowane jest w Katedrze Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej w pełnym wymiarze czasu pracy.

Dokumenty należy złożyć do dnia 27 lutego 2019 r. w Sekretariacie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego, ul. Ozimska 46 a, 45-058 Opole.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 14 marca 2019 r.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

.