Konkurs na stanowisko profesora w specjalności radiologia i diagnostyka obrazowa

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW


INSTYTUCJA: Uniwersytet Opolski

MIASTO: Opole

STANOWISKO: profesor uczelni

GRUPA PRACOWNIKÓW:  badawczo - dydaktyczny

DZIEDZINA NAUKI: dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki medyczne

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 5.01.2019 r.
                                   
SŁOWA KLUCZOWE: Radiologia i diagnostyka obrazowa


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

1. spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20.07.2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.  z 2018r., poz. 1668);

2. posiadają: stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych;

3. posiadają:
• dorobek naukowy,
• prawo wykonywania zawodu lekarza,
• specjalizację lekarską określoną słowami kluczowymi.

 

 


Wymagane dokumenty:

1. CV obejmujące wyodrębnione informacje dotyczące:

• danych kontaktowych (adres, telefon, e-mail);
• PESEL;
• aktualnego miejsca zatrudnienia;
• posiadanych stopni naukowych doktora i  doktora habilitowanego nauk medycznych ze wskazaniem dziedziny/dyscypliny;
• posiadanych specjalizacji lekarskich i innych kompetencji zawodowych potwierdzonych szkoleniami, kursami itp.;
• dotychczasowego zatrudnienia zawodowego, jako lekarz;
• dotychczasowego zatrudnienia, jako nauczyciel akademicki (wymienić uczelnie);
• doświadczenia i dorobku dydaktycznego (wymienić przedmioty ze wskazaniem kierunku studiów, na którym były/są realizowane, autorstwa lub współautorstwa podręczników lub skryptów, opiekuństwa kół naukowych, promotorstwa prac licencjackich lub magisterskich ze wskazaniem kierunku studiów);
• doświadczenia zawodowego i dorobku praktycznego związanego ze słowami kluczowymi;
• dorobku naukowego (ogólna charakterystyka tematyki, ilość prac, uczestnictwo w kongresach, zjazdach itp., funkcje w towarzystwach naukowych, redakcjach czasopism naukowych).

2. Pełne zestawienie ilościowe publikacji z: punktacją MNiSzW, Wartością IF, Indeksem Hirscha

3. Aktualny wykaz publikacji opracowany chronologicznie za okres od roku uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego
z wyodrębnieniem dorobku związanego z słowami kluczowymi w układzie:

• Monografie lub rozdziały w monografiach;
• Publikacje w czasopismach recenzowanych z listy filadelfijskiej;
• Publikacje w innych czasopismach recenzowanych dyplomów zasięgu, co najmniej krajowym;
• Publikacje w recenzowanych czasopismach o zasięgu lokalnym;
• Pozostałe publikacje (w tym streszczenia w materiałach zjazdowych).

4. Kopia lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

5. Kopia lub odpis dyplomu posiadanego stopnia naukowego doktora.

6. Kopia lub odpis dyplomu posiadanego stopnia naukowego doktora habilitowanego.

7. Kopia/e lub odpis/y dyplomu/ów specjalizacji lekarskich.

8. Kopia lub odpis prawa wykonywania zawodu lekarza.

9. Kopia/e lub odpis/y ukończonych kursów czy szkoleń zawodowych.

10. Oświadczenie o gotowości podjęcia zatrudnienia na wydziale Uniwersytetu Opolskiego prowadzącym działalność dydaktyczną na kierunku lekarskim i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, jako podstawowym miejscu pracy w charakterze nauczyciela akademickiego od semestru letniego roku akademickiego 2018/2019.

11. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z postępowaniem konkursowym.

12. Podanie do Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Opolskiego.

13. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie dostępny na stronie www.uni.opole.pl w folderze: Pracownik, zakładka: Dokumenty do pobrania.

Wygranie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.


Dokumenty należy składać w:
Sekretariacie Instytutu Medycyny Uniwersytetu Opolskiego
ul. Oleska 48
45-052 Opole

w terminie do dnia: 5.01.2019 r.

z dopiskiem:
Konkurs na stanowisko profesora w specjalności radiologia i diagnostyka obrazowa

Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 77 452 74 45

Uniwersytet Opolski zastrzega możliwość 

.