Konkurs na stanowisko: adiunkta w specjalności diagnostyka laboratoryjna

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW


INSTYTUCJA: Uniwersytet Opolski

MIASTO: Opole

STANOWISKO: adiunkt

GRUPA PRACOWNIKÓW:  badawczo - dydaktyczny

DZIEDZINA NAUKI: dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki medyczne

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 5.01.2019 r.

SŁOWA KLUCZOWE: Diagnostyka laboratoryjna

 


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

1. spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20.07.2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.  z 2018r., poz. 1668);

2. posiadają: stopień naukowy doktora nauk medycznych;

3. posiadają:
• dorobek naukowy,
• prawo wykonywania zawodu lekarza,
• specjalizację lekarską określoną słowami kluczowymi.

 

Wymagane dokumenty:

1. CV obejmujące wyodrębnione informacje dotyczące:

• danych kontaktowych (adres, telefon, e-mail);
• PESEL;
• aktualnego miejsca zatrudnienia;
• posiadanego stopnia naukowego doktora nauk medycznych ze wskazaniem dziedziny/dyscypliny;
• posiadanych specjalizacji lekarskich i innych kompetencji zawodowych potwierdzonych szkoleniami, kursami itp.;
• dotychczasowego zatrudnienia zawodowego, jako lekarz;
• dotychczasowego zatrudnienia, jako nauczyciel akademicki (wymienić uczelnie);
• doświadczenia i dorobku dydaktycznego (wymienić przedmioty ze wskazaniem kierunku studiów, na którym były/są realizowane, autorstwa lub współautorstwa podręczników lub skryptów, opiekuństwa kół naukowych, promotorstwa prac licencjackich lub magisterskich ze wskazaniem kierunku studiów);
• doświadczenia zawodowego i dorobku praktycznego związanego ze słowami kluczowymi;
• dorobku naukowego (ogólna charakterystyka tematyki, ilość prac, uczestnictwo w kongresach, zjazdach itp., funkcje w towarzystwach naukowych, redakcjach czasopism naukowych).

2. Pełne zestawienie ilościowe publikacji z: punktacją MNiSzW, Wartością IF, Indeksem Hirscha

3. Aktualny wykaz publikacji opracowany chronologicznie za okres od roku uzyskania stopnia naukowego doktora nauk medycznych
z wyodrębnieniem dorobku związanego z słowami kluczowymi w układzie:

• Monografie lub rozdziały w monografiach;
• Publikacje w czasopismach recenzowanych z listy filadelfijskiej;
• Publikacje w innych czasopismach recenzowanych dyplomów zasięgu, co najmniej krajowym;
• Publikacje w recenzowanych czasopismach o zasięgu lokalnym;
• Pozostałe publikacje (w tym streszczenia w materiałach zjazdowych).

4. Kopia lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

5. Kopia lub odpis dyplomu posiadanego stopnia naukowego doktora.

6. Kopia/e lub odpis/y dyplomu/ów specjalizacji lekarskich.

7. Kopia lub odpis prawa wykonywania zawodu lekarza.

8. Kopia/e lub odpis/y ukończonych kursów czy szkoleń zawodowych.

9. Oświadczenie o gotowości podjęcia zatrudnienia na wydziale Uniwersytetu Opolskiego prowadzącym działalność dydaktyczną na kierunku lekarskim i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, jako podstawowym miejscu pracy w charakterze nauczyciela akademickiego od semestru letniego roku akademickiego 2018/2019.

10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z postępowaniem konkursowym.

11. Podanie do Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Opolskiego.

12. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie dostępny na stronie www.uni.opole.pl w folderze: Pracownik, zakładka: Dokumenty do pobrania.

Dokumenty należy składać w:
Sekretariacie Instytutu Medycyny Uniwersytetu Opolskiego
ul. Oleska 48
45-052 Opole

Wygranie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.


w terminie do dnia: 5.01.2019 r.
z dopiskiem:
Konkurs na stanowisko: adiunkta  w specjalności diagnostyka laboratoryjna

Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 77 452 74 45
 

.