Konkurs na stanowisko: asystenta w specjalności analityka medyczna

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW


INSTYTUCJA: Uniwersytet Opolski

MIASTO: Opole

STANOWISKO: asystent

GRUPA PRACOWNIKÓW:  badawczo - dydaktyczny

DZIEDZINA NAUKI: dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki medyczne / nauki farmaceutyczne / nauki biologiczne

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 5.01.2019 r.
                                   
SŁOWA KLUCZOWE: Analityka medyczna, Diagnostyka laboratoryjna


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

1. spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20.07.2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.  z 2018r., poz. 1668);

2. posiadają  tytuł zawodowy magistra analityki medycznej lub pokrewny;

3. wykazują zainteresowania rozwojem zawodowym i naukowym związanym ze słowami kluczowymi.

 

 

 

Wymagane dokumenty:

1. CV obejmujące wyodrębnione informacje dotyczące:

• danych kontaktowych (adres, telefon, e-mail);
• PESEL;
• aktualnego miejsca zatrudnienia;
• posiadanego tytułu zawodowego;
• posiadanych kompetencji zawodowych potwierdzonych szkoleniami, kursami itp.;
• dotychczasowego zatrudnienia zawodowego, jako analityk medyczny / diagnosta laboratoryjny;
• dotychczasowego zatrudnienia, jako nauczyciel akademicki (wymienić uczelnie);
• doświadczenia i dorobku dydaktycznego (wymienić przedmioty ze wskazaniem kierunku studiów, na którym były/są realizowane, autorstwa lub współautorstwa podręczników lub skryptów, opiekuństwa kół naukowych, promotorstwa prac licencjackich lub magisterskich ze wskazaniem kierunku studiów);
• doświadczenia zawodowego i dorobku praktycznego związanego ze słowami kluczowymi;
• dorobku naukowego (ogólna charakterystyka tematyki, ilość prac, uczestnictwo w kongresach, zjazdach itp., funkcje w towarzystwach naukowych, redakcjach czasopism naukowych).

2. Aktualny wykaz publikacji opracowany chronologicznie z wyodrębnieniem dorobku związanego z słowami kluczowymi w układzie:

• Monografie lub rozdziały w monografiach;
• Publikacje w czasopismach recenzowanych z listy filadelfijskiej;
• Publikacje w innych czasopismach recenzowanych dyplomów zasięgu, co najmniej krajowym;
• Publikacje w recenzowanych czasopismach o zasięgu lokalnym;
• Pozostałe publikacje (w tym streszczenia w materiałach zjazdowych). z punktacją MNiSzW, Wartością IF, Indeksem Hirscha

3. Kopia lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

4. Kopia/e lub odpis/y ukończonych kursów czy szkoleń zawodowych.

5. Oświadczenie o gotowości podjęcia zatrudnienia na wydziale Uniwersytetu Opolskiego prowadzącym działalność dydaktyczną na kierunku lekarskim i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, jako podstawowym miejscu pracy w charakterze nauczyciela akademickiego od semestru letniego roku akademickiego 2018/2019.

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z postępowaniem konkursowym.

7. Podanie do Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Opolskiego.

8. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie dostępny na stronie www.uni.opole.pl w folderze: Pracownik, zakładka: Dokumenty do pobrania.


Dokumenty należy składać w:
Sekretariacie Instytutu Medycyny Uniwersytetu Opolskiego
ul. Oleska 48
45-052 Opole

w terminie do dnia: 5.01.2019 r.
z dopiskiem:
Konkurs na stanowisko: asystenta  w specjalności analityka medyczna

Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 77 452 74 45
 

.