Wyróżnienie dla prof. Krystyny Boreckiej

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Wyróżnienie dla prof. Krystyny Boreckiej

Podczas 61. Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego, który odbył się 18 września 2018 r. w Krakowie Polskie Towarzystwo Chemiczne przyznało medal im. Jana Harabaszewskiego pani dr hab. Krystynie Boreckiej, prof. UO za wybitne osiągnięcia w zakresie dydaktyki chemii oraz w nauczaniu chemii.

Dr hab. Krystyna Borecka, prof. UO  jest drugą w historii opolskiej chemii (po dr Magdalenie Koniecznej w 2003 r.) laureatką Medalu im. Jana Harabaszewskiego, przyznawanego przez Polskie Towarzystwo Chemiczne od 1990 roku za wybitne osiągnięcia w dydaktyce chemii i nauczaniu chemii. Patron medalu był założycielem i pierwszym przewodniczącym (1924-1926) Sekcji Dydaktycznej PTChem. oraz autorem pierwszej w języku polskim „Dydaktyki  chemii” (1936 r.). Dwoma laureatami tego medalu mogą jeszcze poszczycić się - obok naszej uczelni - tylko Uniwersytet Jagielloński i UAM w Poznaniu.

Krystyna Borecka od ukończenia w 1972 r.  studiów chemicznych w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej jest do dziś związana z naszą uczelnią, przez 18 lat jako pracownik Zakładu Dydaktyki Chemii w Instytucie Chemii na Wydziale Mat.-Fiz.-Chem, następnie Instytutu Ochrony Środowiska na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym. W latach 1990-92 pełniła funkcję  zastępcy dyrektora ds. dydaktyki instytutu, gdzie przyczyniła się (obok prof. Krystyny Dubel) do uruchomienia pierwszych w kraju studiów magisterskich na kierunku ochrona środowiska. Od tego czasu zajmuje się ogólną edukacją chemiczną oraz edukacją dla zrównoważonego rozwoju (EZR), m.in., na kierunkach pedagogicznych. W latach 1996-2002 pełniła funkcję prorektora ds. dydaktyki UO, wdrażając m. in. system ECTS oraz system wewnętrznej oceny jakości kształcenia i ustanawiając – przyznawaną do dziś – „Nagrodę Quality” za szczególne osiągnięcia dydaktyczne.

Czynnie uczestniczyła też w  pracach tworzącej się Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, zostając jej członkiem w czasie pierwszych dwóch kadencji (1997-2002).

Od 2003 roku kieruje Pracownią Edukacji Środowiskowej, a w latach 2011-13 kierowała Wydziałowym Zespołem ds. Jakości Kształcenia. W całym okresie zatrudnienia wypromowała niemal 500 magistrów i trzech doktorów oraz  zrecenzowała dziewięć prac doktorskich z zakresu dydaktyki chemii szkoły średniej i wyższej, a także wiele magisterskich (m.in. jako członek Komisji ds. Nagród  PTCh - Nagroda im. Janikowej), szkolne podręczniki do chemii (zgłaszane do nagrody Prezesa PAU) i różne opracowania metodyczne, publikowane w wydawnictwach krajowych i uczelnianych. Dorobek naukowy i dydaktyczny obejmuje ponad 80 tytułów, w tym dziesięć publikacji zwartych, 42 rozdziały w monografiach, 28 artykułów  oraz wiele nieopublikowanych referatów i wystąpień na konferencjach i seminariach metodycznych, a także materiałów wspomagających realizację kształcenia chemicznego i środowiskowego w szkole wyższej. 

Tematyka prac dotyczy zarówno zagadnień typowych dla chemii ogólnej i chemii środowiska, jak i dydaktyki chemii i dydaktyki ogólnej szkoły wyższej ze szczególnym uwzględnieniem efektywności uczenia się i studiowania.

.