Badanie sprawozdania finansowego UO za rok 2018 i 2019

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Badanie sprawozdania finansowego UO za rok 2018 i 2019

UO zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2018 i 2019.

Wymagania:

1. Badanie przeprowadzi w imieniu firmy audytorskiej biegły rewident mający  doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych uczelni publicznych - minimum trzy badania w ciągu ostatnich 5 lat;

2. Przedłożenie rezultatu badania w 6 egzemplarzach;

3. Termin wykonania odpowiednio: do 30 kwietnia 2019 r. i do 30 kwietnia 2020 r.;

4. Warunki płatności : 14 dni po otrzymaniu sprawozdania z badania.

5. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

    a) wzór umowy;

    b) potwierdzenie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;

    c) kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do realizacji zlecenia (potwierdzony za zgodność z oryginałem przez wykonawcę);

    d) oświadczenie ( wykaz/lista ) potwierdzające doświadczenie  w badaniu sprawozdań uczelni publicznych w ostatnich 5 latach. 

Oferty nie spełniające wymagań zamawiającego nie będą  brane pod uwagę.

Kryterium wyboru wykonawcy będzie cena.

Ofertę w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego”, należy złożyć w sekretariacie lub przesłać na adres: Uniwersytet Opolski, pl. Kopernika 11 a, 45-040 Opole,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 października 2018r., do godziny 14;  decydująca będzie data wpływu oferty do zamawiającego.

Informacje dotyczące zamawiającego:

1. Dane za 2017 r.: suma bilansowa 237,3 mln; rzeczowe aktywa trwałe 180,3 mln; fundusz własny 166,1 mln;  przychody: netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 118,8 mln, pozostałe operacyjne 3,7 mln, finansowe 0,5 mln; wynik finansowy 25 tys.; przeciętna liczba zatrudnionych 1170, w tym w dziale finansowo-księgowym 15.

2. Coroczne badanie wymagane ustawowo; ewidencja kosztów zespół 4/5.

3. W ciągu dwóch minionych lat nie były przeprowadzane kontrole Urzędu Skarbowego i Urzędu Kontroli Skarbowej, kontrola ZUS w 2016 r.

Zamawiający odsyła zainteresowanych większą ilością szczegółowych informacji na stronę UO BIP.

 

.