Konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy w Samodzielnej Katedrze Inżynierii Procesowej Uniwersytetu Opolskiego w dziedzinie nauki techniczne

Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy w Samodzielnej Katedrze Inżynierii Procesowej Uniwersytetu Opolskiego w dziedzinie nauki techniczne

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego oraz spełniają poniższe kryteria kwalifikacyjne.

1. Wymagania w zakresie kwalifikacji:

 • stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynierii chemicznej
 • pełną dyspozycyjność w zakresie prac organizacyjnych w Samodzielnej Katedrze Inżynierii Procesowej (zatrudnienie na I etacie w Uniwersytecie Opolskim).
 • posiadać co najmniej pięcioroczne doświadczenie jako pracownik uczelni wyższej
 • posiadać kwalifikacje pedagogiczne do prowadzenia zajęć dydaktycznych
 • praktyczne doświadczenie w prowadzeniu audytów energetycznych lub termomodernizacyjnych
 • dobra znajomość języka polskiego i angielskiego

2. Warunki mieszkaniowe:

 • uczelnia nie zapewnia mieszkania

3. Wymagane dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie do JM Rektora UO,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy,
 • oryginały uzyskanych dyplomów
 • zgoda na wskazanie Uniwersytetu Opolskiego jako podstawowego miejsca pracy.

4. Czas trwania konkursu:

 • Dokumenty należy składać do 4.09.2018 r.

5. Planowane zatrudnienie od 1 października 2018 r. na okres 1 roku.

6. Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Nadesłane dokumenty osób niezakwalifikowanych nie będą zwracane. Komisja zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

7. Adres nadsyłania zgłoszeń:

 

Sekretariat Samodzielnej Katedry

Inżynierii Procesowej

Uniwersytet Opolski

ul. Dmowskiego 7-9

45-365 Opole

 

Opole, 14.08.2018

.