Konkurs na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk biologicznych, w Zakładzie Biochemii i Farmakologii Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego

Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk biologicznych, w Zakładzie Biochemii i Farmakologii Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego, w zakresie biochemii.

1. Wymagania w zakresie kwalifikacji:

 • posiadany stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk biologicznych
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelniach wyższych z zakresu toksykologii i/lub biochemii
 • doświadczenie w międzynarodowej współpracy badawczej w zakresie biochemii
 • doświadczenie w kierowaniu grantami badawczymi
 • dyspozycyjność w zakresie prac organizacyjnych w Instytucie Biotechnologii
 • znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym
 • rozszerzone kwalifikacje komputerowe

     2. Warunki mieszkaniowe:

 • uczelnia nie zapewnia mieszkania

     3. Wymagane dokumenty:

 • Podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego
 • Życiorys
 • Kwestionariusz osobowy (www.uni.opole.pl/biblioteka/docs/pracownicy/kwestionariusz-dla-ubiegajacego-sie.doc)
 • Odpisy dyplomów
 • Wykaz dorobku praktycznego i naukowego
 • Opinia samodzielnego pracownika naukowego
 • Oświadczenie o niekaralności (http://www.uni.opole.pl/biblioteka/docs/pracownicy/oswiadczenie-nauczyciela-karalnosc-i-nepotyzm.doc).
 • Oświadczenie, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.
 • Oświadczenie o zaliczeniu do liczby osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych w związku z dofinansowaniem działalności statutowej.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922)

4. Czas trwania konkursu:

 • 3 tygodnie od daty ogłoszenia

5. Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

6. Adres nadsyłania zgłoszeń:

 

Sekretariat Samodzielnej Katedry

Biotechnologii i Biologii Molekularnej

Uniwersytet Opolski

ul. Kominka 6 a

45-032 Opole

Opole, 10.08.2018 r.

.