Adiunkt w Katedrze Antropologii i Teologii Rodziny Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego

INSTYTUCJA: Uniwersytet Opolski, Wydział Teologiczny, Katedra Antropologii i Teologii Rodziny

MIASTO: Opole

STANOWISKO: adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA: socjologia

DATA OGŁOSZENIA: 17 lipca 2018 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10 sierpnia 2018 r.

LINK DO STRONY: http://uni.opole.pl/praca

SŁOWA KLUCZOWE: socjologia, socjologia prawa i prawa człowieka, socjologia życia publicznego, teologia, adiunkt

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

I. Warunki konkursu

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) i w Statucie Uniwersytetu Opolskiego oraz posiada:

– tytuł naukowy doktora nauk społecznych w zakresie socjologii oraz licencjat kanoniczny z teologii,

– dorobek naukowy z zakresu socjologii prawa i praw człowieka, socjologii życia publicznego, eklezjologii,

– doświadczenie dydaktyczne.

II. Wymagane dokumenty

1. Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego

2. Dokument poświadczający nadanie stopnia naukowego doktora

3. Kwestionariusz osobowy

4. Curriculum vitae

5. Autoreferat

6. Wykaz publikacji

7. Oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu

8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

III. Uczelnia nie zapewnia mieszkania
IV. Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, ul. Drzymały 1a, 45-342 Opole

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty

.