Asystent w Katedrze Egzegezy Ksiąg Nowego Testamentu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego

INSTYTUCJA: Uniwersytet Opolski, Wydział Teologiczny, Katedra Egzegezy Ksiąg Nowego Testamentu

MIASTO: Opole

STANOWISKO: asystent

DYSCYPLINA NAUKOWA: teologia

DATA OGŁOSZENIA: 17 lipca 2018 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10 sierpnia 2018 r.

LINK DO STRONY: http://uni.opole.pl/praca

SŁOWA KLUCZOWE: teologia biblijna, egzegeza ksiąg Starego i Nowego Testamentu, asystent

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

I. Warunki konkursu

Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) i w Statucie Uniwersytetu Opolskiego oraz posiadająca:

– tytuł zawodowy magistra teologii oraz licencjata teologii biblijnej;

– dorobek naukowy z zakresu teologii biblijnej oraz egzegezy ksiąg Starego i Nowego Testamentu;

– zaawansowany stan przygotowania rozprawy doktorskiej;

– znajomość j. hebrajskiego i j. greckiego, które są potrzebne do czytania, tłumaczenia i analizowania tekstów biblijnych;

– doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w zakresie teologii biblijnej, a zwłaszcza relacji nie-Izraelitów do Boga Izraela (JHWH)

 

II. Wymagane dokumenty

1. Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego

2. Dokumenty poświadczające uzyskanie tytułu zawodowego magistra teologii i licencjata teologii (licencjat rzymski)

3. Kwestionariusz osobowy

4. Curriculum vitae

5. Autoreferat

6. Wykaz publikacji

7. Oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu

8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

III. Uczelnia nie zapewnia mieszkania

IV. Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, ul. Drzymały 1a, 45-342 Opole

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

.