Lektor Języka angielskiego w Instytucie Filologii Angielskiej na Wydziale Filologicznym – 2 etaty

Praca: Lektor Języka angielskiego w Instytucie Filologii Angielskiej na Wydziale Filologicznym – 2 etaty

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs na stanowisko lektora w Instytucie Filologii Angielskiej na Wydziale Filologicznym – 2 etaty

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego.

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać następujące dokumenty:

· podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego

· CV, kwestionariusz osobowy

· dyplom magistra z zakresu Filologii Angielskiej lub odpowiednik oraz uprawnienia do nauczania j. ang na wszystkich etapach edukacyjnych

· informacje o osiągnięciach dydaktycznych

· oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu

· oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

KANDYDACI NA STANOWISKO LEKTORA POWINNI:

· posiadać stopień magistra w zakresie Filologii Angielskiej z uprawnieniami do nauczania j. ang na wszystkich etapach edukacyjnych (kwalifikacje do zawodu nauczyciela j. ang.)

· spełniać wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego;

· mieć doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w grupach zaawansowanych, praca z grupami dorosłych

· podstawowa znajomość Uczelnianego Systemu Obsługi Studentów (USOS) oraz obsługa USOSweb;

·  wykazywać biegłą znajomość języka angielskiego

Do obowiązków lektora będzie należało prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów praktycznych (PNJA) na poziomie C1 i C2 (min 540 godz rocznie), koordynowanie procesu rekrutacji (zadania sekretarza rekrutacji) (lektor 1) lub koordynowanie egzaminu self-study na poziomie C1 i C2 (w tym opracowywanie testów) (lektor 2)

Komisja konkursowa zastrzega sobie przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami w języku angielskim. Kandydat powinien posiadać umiejętność prowadzenia zajęć akademickich w j. angielskim. Przyjmowane będą dokumenty osób, które złożą zaświadczenie o gotowości zatrudnienia w Uniwersytecie Opolskim jako podstawowym miejscu pracy (na I etacie).

Dokumenty należy złożyć do dnia 2 lipca 2018 roku, w Sekretariacie Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego , pl. Kopernika 11, 45-040 Opole, pok. 23    Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 4 lipca 2018 r. o godz. 11:00

Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

.