Adiunkt w Katedrze Historii Kościoła i Patrologii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego

PRACA:    adiunkt w Katedrze Historii Kościoła i Patrologii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego

INSTYTUCJA: Uniwersytet Opolski, Wydział Teologiczny, Katedra Historii Kościoła i Patrologii

MIASTO: Opole

STANOWISKO: adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA: teologia

DATA OGŁOSZENIA: 4 czerwca 2018 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 25 czerwca 2018 r.

LINK DO STRONY: http://uni.opole.pl/praca

SŁOWA KLUCZOWE: historia Kościoła, historia Kościoła na Śląsku, dzieje diecezji opolskiej

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

I. Warunki konkursu

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) i w Statucie Uniwersytetu Opolskiego oraz posiada:

– stopień naukowy doktora nauk teologicznych w zakresie historii Kościoła,

– doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w zakresie historii Kościoła, zwłaszcza dziejów diecezji opolskiej oraz Kościoła na Śląsku w ogóle,

– dorobek naukowy w zakresie historii Kościoła.

II. Wymagane dokumenty

1. Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego

2. Dokument poświadczający nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego

3. Kwestionariusz osobowy

4. Curriculum vitae

5. Autoreferat

6. Wykaz publikacji

7. Oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu

8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

III. Uczelnia nie zapewnia mieszkania

IV. Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, ul. Drzymały 1a, 45-342 Opole

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty

.