Profesor nadzwyczajny w Katedrze Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego

PRACA:    profesor nadzwyczajny w Katedrze Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego

INSTYTUCJA: Uniwersytet Opolski, Wydział Teologiczny, Katedra Teologii Dogmatycznej

MIASTO: Opole

STANOWISKO: profesor nadzwyczajny

DYSCYPLINA NAUKOWA: teologia

DATA OGŁOSZENIA: 4 czerwca 2018 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 25 czerwca 2018 r.

LINK DO STRONY: http://uni.opole.pl/praca

SŁOWA KLUCZOWE: teologia dogmatyczna, teologie azjatyckie, tradycja ikonograficzna, profesor nadzwyczajny

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

 

I. Warunki konkursu

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) i w Statucie Uniwersytetu Opolskiego oraz posiada:

– stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych

– znaczący dorobek naukowy w zakresie badań nad teologią dogmatyczną w ujęciu interdyscyplinarnym, uwzględniającym teologie azjatyckie i tradycję ikonograficzną;

– osiągnięcia w zakresie dydaktyki akademickiej oraz kształcenia kadry naukowej;

– osiągnięcia w zakresie organizacji życia naukowego (konferencje, seminaria, sympozja, studia podyplomowe, kursy, warsztaty naukowe).

II. Wymagane dokumenty

1. Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego

2. Dokument poświadczający nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego

3. Kwestionariusz osobowy

4. Curriculum vitae

5. Autoreferat

6. Wykaz publikacji

7. Oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu

8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

III. Uczelnia nie zapewnia mieszkania

IV. Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, ul. Drzymały 1a, 45-342 Opole

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty

.