Profesor nadzwyczajny w Katedrze Dialogu Międzyreligijnego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego

PRACA:    profesor nadzwyczajny w Katedrze Dialogu Międzyreligijnego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego

INSTYTUCJA: Uniwersytet Opolski, Wydział Teologiczny, Katedra Dialogu Międzyreligijnego

MIASTO: Opole

STANOWISKO: profesor nadzwyczajny

DYSCYPLINA NAUKOWA: teologia

DATA OGŁOSZENIA: 4 czerwca 2018 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 25 czerwca 2018 r.

LINK DO STRONY: http://uni.opole.pl/praca

SŁOWA KLUCZOWE: teologia fundamentalna, dialog międzyreligijny, profesor nadzwyczajny

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

I. Warunki konkursu

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) i w Statucie Uniwersytetu Opolskiego oraz posiada:

– stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii fundamentalnej

– doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w zakresie teologii fundamentalnej, religiologii, misjologii i teologii religii

– kompetencje poświadczone dorobkiem naukowym w zakresie religiologii, teologii religii i dialogu międzyreligijnego

– doświadczenie pracy naukowo-dydaktycznej w zagranicznych ośrodkach naukowych oraz w co najmniej dwóch ośrodkach naukowych w Polsce

– doświadczenie współpracy naukowo-organizacyjnej na poziomie międzynarodowym

– dobrą znajomość języka niemieckiego, pozwalającą efektywnie rozwijać współpracę WT UO

z partnerskimi ośrodkami naukowymi w Niemczech

– ponadto jest promotorem w co najmniej jednym przewodzie doktorskim

II. Wymagane dokumenty

1. Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego

2. Dokument poświadczający nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego

3. Kwestionariusz osobowy

4. Curriculum vitae

5. Autoreferat

6. Wykaz publikacji

7. Oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu

8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

III. Uczelnia nie zapewnia mieszkania

IV. Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, ul. Drzymały 1a, 45-342 Opole

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty

.