Starszy wykładowca w Katedrze Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego w Opolu ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.

Zainteresowane osoby proszone są o składanie następujących dokumentów:

  • podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,
  • CV, kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie http://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania,
  • informacje o dorobku naukowym,
  • oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego.

 

KANDYDACI NA STANOWISKO STARSZEGO WYKŁADOWCY POWINNI:

·  posiadać stopień naukowy magistra inżyniera z zakresu architektury, planowania przestrzennego, gospodarki przestrzennej;

·  mieć doświadczenie praktyczne w przygotowywaniu opracowań z zakresu planowania przestrzennego;

·  posiadać wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia specjalistycznych zajęć z zakresu: urbanistyki, planowania przestrzennego, gospodarki przestrzennej;

·  posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelniach wyższych;

·  posiadać dorobek naukowy z zakresu urbanistyki, planowania przestrzennego lub gospodarki przestrzennej;

·  posiadać umiejętność biegłej obsługi programów komputerowych, w tym: pakietu MS Office, CorelDraw, AutoCad;

·  posiadać znajomość języka obcego w mowie i piśmie na poziomie komunikatywnym.

 

Dokumenty należy złożyć do dnia 04 czerwca 2018 roku, w Sekretariacie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego , ul. Ozimska 46 a, 45-058 Opole .

Termin rozstrzygnięcia konkursu upływa z dniem 11 czerwca 2018 r.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

.