Asystent

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: Uniwersytet Opolski

MIASTO: Opole

STANOWISKO: asystent

DZIEDZINA: nauki medyczne

DATA OGŁOSZENIA: 7 maj 2018 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31 maj 2018 r.

SŁOWA KLUCZOWE: farmakologia, farmakologia kliniczna

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

1.   spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 27.07.2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz.1365 z późn. zm.),

2.   posiadają  tytuł zawodowy lekarza medycyny,

3.   posiadają prawo wykonywania zawodu lekarza,

4.   wykazują zainteresowania rozwojem zawodowym i naukowym związanym ze słowami kluczowymi.

 

Wymagane dokumenty:

1.   CV obejmujące wyodrębnione informacje dotyczące:

·         danych kontaktowych (adres, telefon, e-mail),

·         PESEL,

·         aktualnego miejsca zatrudnienia,

·         posiadanego tytułu zawodowego lekarza medycyny,

·         posiadanych specjalizacji i innych kompetencji zawodowych lub naukowych potwierdzonych szkoleniami, kursami itp.,

·         dotychczasowego zatrudnienia zawodowego jako lekarz,

·         dotychczasowego zatrudnienia jako nauczyciel akademicki (wymienić uczelnie),

·         doświadczenia i dorobku dydaktycznego (wymienić przedmioty ze wskazaniem kierunku studiów, na którym były/są realizowane),

·         doświadczenia zawodowego i dorobku praktycznego związanego ze słowami kluczowymi,

·         dorobku naukowego (ogólna charakterystyka tematyki, ilość prac, uczestnictwo w kongresach, zjazdach itp., funkcje w towarzystwach naukowych, redakcjach czasopism naukowych).

3.   Pełne zestawienie ilościowe publikacji.

4.   Kopia lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

5.   Kopia/e lub odpis/y dyplomu/ów specjalizacji.

6.   Kopia/e lub odpis/y  ukończonych kursów czy szkoleń zawodowych.

7.   Oświadczenie o gotowości podjęcia zatrudnienia na wydziale Uniwersytetu Opolskiego prowadzącym działalność dydaktyczną na kierunku lekarskim i badawczą w dziedzinie nauk medycznych jako podstawowym miejscu pracy w charakterze nauczyciela akademickiego od 1.02.2019r.

8.   Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z postępowaniem konkursowym.

9.   Podanie do JM Rektora

10.  Kwestionariusze osobowe (dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie  oraz dla pracownika : http://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania)

Dokumenty należy składać w Biurze organizacji kierunku lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego, 45-061 Opole, ul. Katowicka 89 w terminie do dnia 31.05.2018r.z dopiskiem: Konkurs na stanowisko asystenta w specjalności farmakologia.

 

Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 32 240 71 11.

.