Opłata rekrutacyjna

Kandydacie, otrzymasz indywidualny numer rachunku bankowego, na który będziesz wpłacać opłatę rejestracyjną. Ostatnie jedenaście cyfr tego numeru to Twój Identyfikator w systemie IRK poprzedzony zerami. Identyfikator jest widoczny w systemie po wejściu w „moje konto”. Pełny numer rachunku będzie widać w zakładce „Płatności” po zapisaniu się na program studiów przy pozycji z tym programem studiów. Przed dokonaniem wpłaty sprawdź, czy wpisałeś poprawny numer rachunku bankowego!

Uniwersytet Opolski pobiera opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł za rejestrację na każdym kierunku/specjalności. Zapisując się na ten sam kierunek/specjalność studiów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, wnosi się tylko jedną wpłatę. Ostatni dzień rejestracji jest też ostatnim dniem, w którym należy dokonać wpłaty. Opłaty od kandydatów muszą wpłynąć na konto uczelni na dwa dni przed terminem ogłoszenia wyników. Brak opłaty rekrutacyjnej na koncie Uczelni w wymienionych powyżej terminach wyklucza automatycznie kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego. Dotyczy to kandydatów rejestrujących się w I. terminie rekrutacji. W II. terminie rekrutacji, kandydat bezpośrednio po zarejestrowaniu się w IRK wpłaca opłatę i składa dokumenty w komisji rekrutacyjnej – o przyjęciu decyduje wtedy kolejność złożenia dokumentów.

Kandydaci na studia doktoranckie są zwolnieni z tej opłaty.

Opłaty wniesione przez kandydata nie podlegają zwrotowi. Wyjątkiem są następujące przypadki:

1. nie otwarcie kierunku studiów spowodowane małą liczbą kandydatów;

2. pomyłki kandydata związanej z wpłatą w zawyżonej wysokości;

3. nieważnej rejestracji – braku zapisu na kierunek/specjalność lub wniesienie opłaty po terminie.

Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej (pobierz) musi być przesłany wyłącznie drogą elektroniczną na adres: jwiech@uni.opole.pl, tylko na formularzu dostępnym na tej stronie w nieprzekraczalnym terminie 31 października 2018 r. dla studiów rozpoczynających się od semestru zimowego lub odpowiednio w terminie do 31 marca 2019 r. w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru letniego. Wnioski będą rozpatrywane w ciągu dwóch tygodni, za wyjątkiem nadesłanych w sierpniu.

Numer rachunku bankowego wygenerowany w systemie IRK służy wyłącznie do wniesienia opłaty rekrutacyjnej. Po przyjęciu na studia, wszelkich wpłat (legitymacja, czesne, opłaty za powtarzanie semestru itp.) należy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego dostępny w systemie USOS (inny niż dedykowany dla opłat rekrutacyjnych).

.