Konkurs na stanowisko asystenta w dziedzinie nauk biologicznych w Zakładzie Bioanalityki

Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w dziedzinie nauk biologicznych w Zakładzie Bioanalityki Samodzielnej Katedry Biotechnologii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Opolskiego, w zakresie biotechnologii, specjalność biotechnologia kosmetologiczna.

1. Wymagania w zakresie kwalifikacji:

· posiadany tytuł magistra biotechnologii, specjalność biotechnologia kosmetologiczna;

· doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;

· dorobek naukowy;

· doświadczenie w prezentacji wyników badań naukowych na konferencjach międzynarodowych;

· uczestnictwo w projektach badawczych, jako główny wykonawca;

· potwierdzone doświadczenie w działalności popularyzującej naukę;

· znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym

2. Wymagania dodatkowe:

· predyspozycje do pracy naukowo-dydaktycznej potwierdzone pisemną opinią samodzielnego pracownika naukowego;

3. Warunki mieszkaniowe:

· uczelnia nie zapewnia mieszkania

4. Wymagane dokumenty:

· podanie

· życiorys

· kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i pracownika (do pobrania http://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania)

· odpis dyplomu

· wykaz publikacji

· zestawienie realizowanych projektów, pełniona funkcja

· opinia samodzielnego pracownika naukowego

· oświadczenie, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu

4. Czas trwania konkursu:

· 3 tygodnie od daty ogłoszenia

5. Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

6. Adres nadsyłania zgłoszeń:

 Sekretariat Samodzielnej Katedry

Biotechnologii i Biologii Molekularnej

Uniwersytet Opolski

ul. Kominka 6 a

45-032 Opole

Opole, 04.04.2018 r.

.