Asystent w Katedrze Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego w Opolu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego.

Zainteresowane osoby proszone są o składanie następujących dokumentów:

  • podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,
  • CV, kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • kwestionariusz osobowy http://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania
  • oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

KANDYDACI NA STANOWISKO ASYSTENTA POWINNI:

· posiadać tytuł zawodowy magistra w zakresie gospodarki przestrzennej lub geografii ekonomicznej,

· posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim,

· posiadać biegłą znajomość języka angielskiego umożliwiającą prowadzenie zajęć dydaktycznych i publikacji naukowych w tym języku,

· dodatkowo zakres obowiązków obok nauki i dydaktyki będzie obejmował współpracę z Działem ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą.

Dokumenty należy złożyć do 24 kwietnia 2018r. w Sekretariacie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego, ul. Ozimska 46 a, 45-058 Opole. Termin rozstrzygnięcia konkursu upływa z dniem 07 maja 2018 r.

Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

.