Konkurs na stanowisko w Dziale Zamówień Publicznych

WYMAGANIA OBLIGATORYJNE

• Wykształcenie wyższe magisterskie;

• Co najmniej jedno [ 1 ] roczne doświadczenie w procedurze zamówień publicznych po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy,

• Praktyczna znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych;

• Umiejętność sporządzania i redagowania pism, wniosków; tworzenia dokumentacji, wzorów umów, pism dotyczących odwołań, sporządzania protokołów;

• Bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz swobodne poruszanie się 
w edytorach testowych oraz kalkulacyjnych, w szczególności w pakiecie Microsoft Office;

• Umiejętność analitycznego myślenia, pracy samodzielnej jak i w zespole, kreatywność, odporność na stres, odpowiedzialność, sumienność, skrupulatność, cierpliwość, kultura osobista oraz miła aparycja. Pracę w krótkich terminach realizacji.


WYMAGANIA FAKULTATYWNE:


• Ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych;

• Umiejętność zamieszczania ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

• Znajomość przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077);

• Znajomość zasad realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej;

• Umiejętność interpretacji aktów prawnych, w szczególności dotyczących problematyki zamówień publicznych.

OPIS STANOWISKA:

• Analiza i weryfikacja wniosków o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE, ustawą Prawo zamówień publicznych i wewnętrznymi regulacjami Uniwersytetu Opolskiego;

• Przygotowywanie i prowadzenie postępowań w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych (sporządzanie pełnej dokumentacji do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, uczestnictwo w pracach komisji przetargowych, nadzór nad prawidłowością prowadzonych postępowań);

• Monitorowanie systemu funkcjonowania zamówień publicznych (monitorowanie zmian w przepisach dotyczących zamówień publicznych oraz orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej i sądowego w zakresie zamówień publicznych);

• Opiniowanie zamówień na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o wewnętrzne przepisy Uniwersytetu Opolskiego;

• Sprawozdawczość zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, a także z wewnętrznymi regulacjami Uniwersytetu Opolskiego;

• Archiwizowanie sporządzonych dokumentów przetargowych.

WARUNKI PRACY:

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;

• Świadczenia socjalne; 

• Praca przy monitorze ekranowym powyżej czterech [ 4 ] godzin dziennie;

• Stanowisko o charakterze administracyjno-biurowym;

• Możliwość doszkalania i samorozwoju.

WYMAGANE DOKUMENTY APLIKACYJNE:

• Podpisane Curriculum Vitae zawierające informacje potwierdzające spełnienie wymagań oraz klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)”;

• Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i spełnienie wymogów kwalifikacyjnych (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata);

• Potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kompetencje i umiejętności, np. ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne.

• Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:„Dotyczy naboru na stanowisko w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Opolskiego”. Dokumenty aplikacyjne niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

• Dokumenty aplikacyjne należy składać w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Opolskiego, Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole, w pokoju nr 3, do dnia dwudziestego trzeciego marca dwa tysiące osiemnastego [ 23.03.2018 ] roku do godziny piętnastej [ 15:00 ]. 

• Decydujące znaczenie dla zachowania terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych ma data i godzina wpływu w miejscu wskazanym powyżej, a nie data ich wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

• Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

• Kanclerz Uniwersytetu Opolskiego zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

• Kanclerz Uniwersytetu Opolskiego zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.   

.