Nagroda „Przeglądu Wschodniego” dla prof. Anny Filipczak-Kocur

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Nagroda „Przeglądu Wschodniego” dla prof. Anny Filipczak-Kocur

Od 1993 r. przyznawane są „Nagrody Przeglądu Wschodniego” – czasopisma naukowego zajmującego się sprawami wschodnimi – za najwybitniejsze  dzieła naukowe, krajowe i zagraniczne, dotyczące związków Polski i Polaków z krajami i narodami Europy Wschodniej. Jest ona prawdopodobnie najważniejszą nagrodą w tej specjalności i osiągnęła bardzo wysoką rangę w krajowych i zagranicznych środowiskach badaczy „spraw wschodnich”.

Nagrodę Przeglądu Wschodniego 2017 (XXV edycja jubileuszowa) w kategorii: Nagroda Specjalna otrzymała - związana przez lata z naszą uczelnią - prof. Anna Filipczak-Kocur za całokształt badań, pracy i twórczości naukowej. W oficjalnym piśmie do JM Rektora UO prof. Marka Masnyka poinformował o tym dyrektor Studium Europy Wschodniej UW Jan Malicki.

Prof. dr hab. Anna Filipczak-Kocur, wieloletni pracownik i nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Pedagogicznej, a od 1994 r. Uniwersytetu Opolskiego, jest wybitnym badaczem dziejów staropolskiego parlamentaryzmu oraz skarbowości doby panowania Wazów. W Instytucie Historii UO pełniła przez wiele lat obowiązki kierownika studium doktoranckiego oraz kierownika Katedry Historii Nowożytnej. W 1995 r. otrzymała tytuł profesora zwyczajnego. 

Do najważniejszych publikacji autorstwa prof. Filipczak-Kocur zaliczają się monografie poświęcone funkcjonowaniu centralnych i lokalnych organów władzy I Rzeczypospolitej oraz skarbowi koronnemu i litewskiemu w latach 1587-1668: 

Sejm zwyczajny z roku 1629, Warszawa-Wrocław 1979.

Skarb koronny za Zygmunta III Wazy, Opole 1985

Sejmik sieradzki za Wazów (1587-1668), Opole 1989.

Skarb koronny za Władysława IV (1632-1648), Opole 1991.

Skarb litewski za pierwszych dwu Wazów (1587-1648), Wrocław 1994.

Skarbowość Rzeczypospolitej 1587-1648.Projekty, ustawy, realizacja,  Warszawa 2006.

Zasługą prof. Anny Filipczak Kocur są także opracowane przez nią cenne edycje źródłowe:

Korespondencja Krzysztofa księcia Zbaraskiego koniuszego koronnego 1612-1627, oprac. A. Filipczak-Kocur, Opole 2015.

Poselstwo Aleksandra Piaseczyńskiego i Kazimierza Leona Sapiehy do Moskwy w 1635 roku, oprac. Anna Filipczak-Kocur, Opole 2017.

Uroczyste wręczenie nagrody odbędzie się w sobotę 24 marca 2018 r. o godz. 11 w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego na Uniwersytecie Warszawskim.     

***

„Nagrody Przeglądu Wschodniego” za najlepszą książkę naukową o tematyce wschodnioeuropejskiej przyznawane są przez kwartalnik od 1994 r. Nagroda cieszy się prestiżem środowiska naukowego zajmującego się tematyką wschodnią, o czym świadczy rosnące z każdym rokiem zainteresowanie autorów oraz wydawnictw krajowych i zagranicznych. Pośród laureatów znajdują się osoby zajmujące się różnymi dziedzinami nauki: historii, prawa politologii lub etnologii.

Zgodnie z przyjętą zasadą „Nagrodę Przeglądu Wschodniego” jeden autor, nawet najwybitniejszy, może otrzymać tylko jeden raz i tylko za książkę z datą wydania w roku, który nagroda obejmuje. Wyjątkiem jest „Nagroda Specjalna”, która przyznawana jest za całokształt twórczości naukowej, a nie za konkretną pozycję.

„Przegląd Wschodni” jest kwartalnikiem naukowym ukazującym się od 1991 roku. Poświęcony jest dziejom Europy Wschodniej, historii i współczesności Polaków na Wschodzie oraz związków Polski i Polaków z Europą Wschodnią i narodami tego regionu.

Rada Programowa „Przeglądu” składa się z kilkudziesięciu osób o najwyższym autorytecie naukowym z Polski, Europy Wschodniej, Europy Zachodniej i USA, które wniosły wielki wkład w rozwój badań nad dziejami naszego regionu. 

.