Konkurs na stanowisko Dyrektora ds. Lecznictwa

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o:

1) Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638.) 2)

2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r. poz. 182 ze zm.) zmienionego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21.11.2016r. (Dz. U 2016 poz. 1957)

3) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896),

4) Regulamin konkursu na stanowisko Dyrektora ds. Lecznictwa.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać wymogi określone dla stanowiska zastępcy kierownika do spraw lecznictwa w podmiocie leczniczym określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896),

I. Wymagania niezbędne:

1. posiadanie tytułu zawodowego lekarza, lekarza dentysty i tytuł specjalisty lub specjalizacji II stopnia w dziedzinie medycyny,

2. posiadanie co najmniej ośmioletniego stażu pracy w zawodzie oraz aktualnego prawa wykonywanie zawodu

3. kandydat nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie

II. Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie na stanowisku kierowniczym co najmniej 3 lata

2) przygotowanie 15 minutowej prezentacji koncepcji/planu działań na stanowisku, którego dotyczy postępowanie konkursowe, przedstawionej podczas indywidulanych rozmów z kandydatami

3) znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych,


4) znajomość zasad gospodarki finansowej w podmiotach leczniczych,

5) umiejętność sprawnej organizacji pracy i zarządzania zespołem,

6) komunikatywność oraz kreatywność,

7) zdolności menadżerskie i interpersonalne.

III. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV).

2. Podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko Dyrektora ds. Lecznictwa USK w Opolu

3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska, tj. aktualne prawo wykonywania zawodu oraz dyplom specjalisty lub specjalisty II stopnia

4. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej

5. Dokumenty potwierdzające wymagany ośmioletni staż pracy na stanowisku lekarza - świadectwa pracy (w razie gdy stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł) lub zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę (w razie gdy stosunek pracy trwa)

6. Zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza medycyny pracy, pozwalające na zatrudnienie na stanowisku określonym w ogłoszeniu - wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą ukazania się ogłoszenia o konkursie

7. Oświadczenia:

a) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska

b) oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych oraz nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

c) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko Dyrektora ds. Lecznictwa,

8. Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata

9. Kandydaci składają oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę kandydata kserokopie tych dokumentów. Na prośbę Komisji konkursowej lub właściwego podmiotu kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Dyrektor ds. Lecznictwa realizuje w podmiocie leczniczym czynności związane z działalnością leczniczą podmiotu leczniczego określonych w jego Statucie oraz Regulaminie Organizacyjnym a w szczególności:

1) sprawuje ogólny nadzór nad właściwą realizacją zadań leczniczych podmiotu leczniczego wynikających z umów zawieranych przez podmiot leczniczy z płatnikami świadczeń zdrowotnych, w tym nadzór nad:

a) właściwą organizacją udzielania świadczeń zdrowotnych oraz organizacją pracy podległego personelu,

b) zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa i wymogami podmiotów finansujących udzielanie świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych - prowadzeniem dokumentacji medycznej w zakładach podmiotu leczniczego,

c) optymalnym i racjonalnym wykorzystaniem sprzętu i aparatury medycznej, znajdujących się w posiadaniu podmiotu leczniczego,

d) racjonalną gospodarką lekami i innymi produktami medycznymi.

2) kieruje szkoleniami podległego personelu,

3) zapewnia bieżący nadzór nad stanem sanitarno-epidemiologicznym w zakładach podmiotu leczniczego,

4) sprawuje bieżący nadzór nad prawidłową realizacją umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zawartych z podmiotami finansującymi ich udzielanie ze środków publicznych, a także nad realizacją umów z osobami korzystającymi z usług medycznych podmiotu leczniczego za całkowitą lub częściową odpłatnością,

5) sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem staży i specjalizacji lekarzy,

6) sprawuje nadzór nad sprawozdawczością medyczną podmiotu leczniczego,

7) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem w podmiocie leczniczym praw pacjentów oraz przestrzeganiem przez personel medyczny przepisów o ochronie informacji niejawnych, •'

8) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem postanowień i procedur przetargowych w podmiocie leczniczym związanych z działalnością leczniczą,

9) w przypadku nieobecności Dyrektora Generalnego USK w Opolu pełni jego obowiązki i go zastępuje.

V. Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów

1. Aplikacje z dokumentacją opatrzone adnotacją na kopercie .Konkurs na stanowisko Dyrektora ds. Lecznictwa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu" należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie właściwego podmiotu - Kancelaria Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego ul. Aleja Witosa 26, 45-401 Opole (decyduje data wpływu; aplikacje, które nie wpłyną w poniżej określonym terminie nie będą rozpatrywane), tel. kontaktowy 77 452 07 45,

2. Na kopercie należy zamieścić: nazwisko, imię oraz adres zamieszkania i numer telefonu kandydata.

3. Termin składania dokumentów upływa w dniu 9.03.2018r, do godz. 15.00.

4. O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data wpływu dokumentów do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

VI. Informacja dot. udostępnienia materiałów

Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym USK w Opolu. Kandydaci mogą uzyskać do wglądu I pobrania powyższe materiały osobiście w godz. 7.25 - 15.00 w Dziale Organizacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu do dnia 08.03.2018r.

Udostępnienie materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego odbywa się poprzez ich wyłożenie do wglądu oraz pobrania w Dziale Organizacji USK w Opolu w terminie wskazanym w ogłoszeniu, w godzinach pracy od poniedziałku do piątku od 07:25 do 15.00.

VII. Warunki pracy i warunki socjalne

Dyrektor ds. Lecznictwa będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej. Wynagrodzenie ustalone zostanie w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy, które mają zastosowanie do zasad ustalania wynagrodzenia Dyrektora ds. Lecznictwa, a w zakresie nie dotyczącym zasad wynagradzania w oparciu o obowiązujące w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu przepisy wewnętrzne w tym Regulamin Pracy i Regulamin Wynagradzania.

VIII. Termin i miejsce rozstrzygnięcia postępowania konkursowego

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do dnia 30.03.2018 roku w siedzibie właściwego podmiotu - Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. O dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.

IX. Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia o konkursie

Konkurs ogłasza się poprzez udostępnienie ogłoszenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu tworzącego tj. Uniwersytetu Opolskiego oraz poprzez podanie do wiadomości w sposób zwyczajowy przyjęty w siedzibie i na BIP Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.


REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA DS. LECZNICTWA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO W OPOLU

§1

1. Konkurs na stanowisko Dyrektora ds. lecznictwa ogłasza Kierownik Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu - Dyrektor Generalny.

2. Komisja konkursowa opracowuje projekt ogłoszenia o konkursie, które powinno zawierać:

a) nazwę i adres podmiotu leczniczego

b) informację o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego,

b) stanowisko objęte konkursem,

c) wymagane kwalifikacje kandydata,

d) miejsce i termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów, nie krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia

e) przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur,

f) wykaz wymaganych do przedłożenia dokumentów.

3. W ogłoszeniu można zamieścić również informacje o warunkach pracy i warunkach socjalnych które zapewnia podmiot leczniczy.

4. Przewodniczący przekazuje właściwemu podmiotowi regulamin konkursu oraz projekt ogłoszenia o konkursie.

5. Konkurs ogłasza się poprzez udostępnienie ogłoszenia o konkursie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu tworzącego tj. Uniwersytetu Opolskiego oraz poprzez podanie do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie podmiotu leczniczego tj. w siedzibie i na BIP Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

6. Ogłoszenie konkursu powinno nastąpić najpóźniej na 10 dni przed przewidywanym terminem złożenia ofert konkursowych.

§2

1. Postępowanie konkursowe w celu wyłonienia Dyrektora ds. lecznictwa w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu przeprowadza Komisja Konkursowa powołania na podstawie Zarządzenia Dyrektora Generalnego USK w Opolu nr 9/2018 w składzie:

1) Prof. dr hab. Marek Masnyk - przedstawiciel podmiotu tworzącego

2) Dr hab. Jerzy Sacha - przedstawiciel podmiotu tworzącego, lekarz - Przewodniczący Komisji

3) Dr hab. Izabella Pisarek - przedstawiciel Rektora

4) Dr n. med. Krzysztof Burdynowski - przedstawiciel podmiotu tworzącego

5) Dr n. med. Piotr Feusette - przedstawiciel podmiotu tworzącego

6) Dr n. med Jerzy Jakubiszyn - przedstawiciel Okręgowej Rady Lekarskiej

7) Mgr Inż Grzegorz Sawicki - przedstawiciel Rady Społecznej

8) Mgr Sabina Wiatkowska - przedstawiciel Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

9) Mgr Maria Grzeczna - przedstawiciel podmiotu tworzącego

10) Lek. med Marek Siewiński - przedstawiciel zakładowych organizacji związkowych

11) Mgr. Inż Dariusz Madera - Kierownik USK w Opolu

2. W posiedzeniach komisji poza protokolantem nie mogą uczestniczyć osoby trzecie.

3. Miejsce pracy komisji ustala się na siedzibę Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

4. Przewodniczący komisji konkursowej powiadamia pisemnie członków komisji o posiedzeniu Komisji jak również członków komisji i kandydatów na stanowisko o terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu i rozpatrzenia kandydatur, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.

§3

1. Konkurs składa się z dwóch etapów, przeprowadzonych w ciągu dwóch posiedzeń.

2. W ramach pierwszego etapu komisja otwiera koperty z wymaganymi dokumentami kandydatów, zapoznaje się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i po stwierdzeniu ich kompletności uznaje, czy w postępowaniu konkursowym uczestniczy wymagana liczba kandydatów (co najmniej dwóch).

3. W przypadku stwierdzenia braku chociażby jednego z wymaganych dokumentów, przewodniczący wzywa kandydata do uzupełnienia dokumentów, których kandydat nie złożył, wyznaczając dodatkowy termin nie dłuższy niż 2 dni od dnia doręczenia wezwania do uzupełnienia dokumentów. W przypadku nieuzupełnienia ww. dokumentów w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, przewodniczący komisji konkursowej informuje kandydata, o odrzuceniu jego oferty podając uzasadnienie.

4. Drugi etap konkursu obejmuje indywidualne rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, polegające w pierwszej kolejności na zadawaniu jednakowych pytań niezbędnych do ustalenia przydatności na stanowisko objęte konkursem, a następnie członkowie komisji mogą zadawać pytania dodatkowe.

5. Po rozmowie z kandydatami komisja konkursowa może odbyć dyskusję we własnym gronie.

§4

1. Komisja konkursowa podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, z wyłączeniem rozstrzygnięcia dotyczącego wybrania przez komisję konkursowa kandydata, które jest dokonywane w głosowaniu tajnym, bezwzględna większością głosów.

2. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że ten kandydat został wybrany, który uzyskał co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów

3. Jeżeli w głosowaniu, o którym mowa w ust.l, kandydat nie zostanie wybrany, przewodniczący komisji konkursowej zarządza drugie głosowanie.

4. Jeżeli również w drugim głosowaniu kandydat nie zostanie wybrany, przewodniczący komisji konkursowej zarządza trzecie głosowanie.

5. Przeprowadzenie drugiego i trzeciego głosowania odbywa się w sposób wskazany w ust.l i może być poprzedzone ponowną dyskusją i rozmową z kandydatem.

§5

1. Komisja prowadzi pracę, jeżeli w posiedzeniach komisji bierze udział co najmniej połowa liczby osób powołanych w jej skład, w tym jej przewodniczący.

2. Każdej osobie wchodzącej w skład komisji konkursowej przysługuje jeden głos.

3. Głosowanie dokonywane jest na jednakowych kartach do głosowania, ostemplowanych pieczęcią właściwego podmiotu zawierających zestaw nazwisk kandydatów w kolejności alfabetycznej.

4. Głosowanie dokonywane jest poprzez pozostawienie nazwiska wybranego kandydata i skreślenie pozostałych kandydatów.

5. Głos jest nieważny w razie:

a) pozostawienia nieskreślonego nazwiska więcej niż jednego kandydata,

b) braku skreśleń.

6. Głosów nieważnych nie bierze się pod uwagę.

7. Karta, na której wszystkie nazwiska zostały skreślone, jest ważna i jest traktowana jako odrzucenie kandydatur wszystkich kandydatów przystępujących do konkursu.


8. W przypadku odrzucenia przez komisję konkursową wszystkich kandydatur zgłoszonych do konkursu albo w przypadku niewyłonienia kandydata, komisja uznaje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu nie wybrano kandydata.

§6

1. Ze swoich czynności komisja konkursowa sporządza protokół postępowania konkursowego, który podpisują wszyscy członkowie komisji konkursowej obecni na posiedzeniu.

2. Protokół z przeprowadzenia konkursu i wyboru kandydata przewodniczący komisji przedstawia Kierownikowi USK w Opolu - Dyrektorowi Generalnemu celem:

a) przedstawienia kandydata wyłonionego w drodze konkursu na stanowisko Dyrektora ds. lecznictwa

b) ogłoszenia nowego konkursu, zgodnie z § 7

3. Właściwy podmiot - Dyrektor Generalny USK w Opolu powiadamia pisemnie o wynikach konkursu kandydatów biorących udział w konkursie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia komisji konkursowej.

4. Protokół udostępnia się do wglądu kandydatom biorącym udział w konkursie, na ich żądanie.

§7

Kierownik Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu Dyrektor Generalny jako właściwy podmiot - ogłasza nowy konkurs w terminie 30 dni od daty zakończenia poprzedniego konkursu, jeżeli:

1) do konkursu nie zgłosi się co najmniej dwóch kandydatów lub w wyniku odrzucenia oferty z przyczyn określonych w § 3 ust. 3 pozostanie mniej niż dwóch kandydatów,

2) w wyniku konkursu nie zostanie wybrany kandydat,

3) z kandydatem wybranym w postępowaniu konkursowym nie zostanie nawiązany stosunek pracy lub umowa cywilnoprawna.

§8

1. Dyrektor Generalny USK w Opolu nawiązuje stosunek pracy na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej ze wskazanym przez Komisję konkursową kandydatem.

2. Dyrektor Generalny USK w Opolu nawiązuje stosunek pracy lub zawrze umowę cywilnoprawną z osobą przez siebie wskazaną po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej, jeżeli w wyniku postępowania dwóch kolejnych konkursów kandydat nie zostanie wybrany z przyczyn określonych w § 7

Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem nawiązania stosunku pracy albo zawarcia umowy cywilnoprawnej z kandydatem wybranym w drodze konkursu albo z osobą wskazaną przez Dyrektora Generalnego USK w Opolu w trybie §8 ust. 2. albo z dniem stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego.

Regulamin obowiązuje od 20.02.2018r.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszenia wraz z regulaminem: do pobrania z załącznika (ogłoszenie.pdf)

.