Konkurs na stanowisko Adiunkta w Instytucie Fizyki

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Instytucie Fizyki.

Wymagana dokumentacja:

 1. Podanie o zatrudnienie do JM Rektora UO.
 2. Odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora  nauk fizycznych.
 3. Życiorys zawodowy.
 4. Krótki opis głównych kierunków badań oraz osiągnięć naukowych.
 5. Wykaz publikacji; opisać ich cytowalność.
 6. Informacja o udziale w realizacji projektów badawczych.
 7. Informacja o współpracy z organizacjami, instytucjami naukowymi w kraju i za granicą.
 8. Krótki opis przyszłych planów badawczych, w szczególności badań, które kandydat zamierza podjąć w IF UO.
 9. Krótki opis aktywności dydaktycznej.
 10. Kwestionariusz osobowy.
 11. Zgoda na wskazanie Uniwersytetu Opolskiego jako podstawowego miejsca pracy dydaktycznej i naukowo-badawczej oraz na zaliczenie do minimum kadrowego dla studiów kierunku fizyka i do minimum kadrowego do nadawania stopnia doktora nauk fizycznych.

Preferowane będą osoby, które posiadają  znaczący  udokumentowany dorobek badawczy w zakresie fizyki fazy skondensowanej, z udokumentowanym dorobkiem badawczym w problematyce zjawisk nadciekłości, spinowego efektu Halla   oraz sieci memrystorowych.  Pożądany   jest  wysoki poziom kompetencji w wykorzystywaniu metod numerycznych w badaniach oraz doświadczenie dydaktyczne na poziomie uniwersyteckim.

Termin i miejsce składania zgłoszeń:

 1. Termin składania zgłoszeń upływa  6  lutego 2018 r.
 2. Sekretariat Instytutu Fizyki, ul. Oleska 48, 45-052 Opole. 

Konkurs może być zamknięty bez wskazania kandydata.

Planowane zatrudnienie od 1 października 2018 r.  

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

                       Dziekan         

Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki   

.