Stanowisko ds. Public Relations w biurze Projektu Erasmus+ Działu ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie strony internetowej, portalu społecznościowego Facebook (newsy - dokumentacja zdjęciowa z wizyt pracowników uczelni zagranicznych z krótkim komentarzem, wypowiedzi/wrażenia studentów, prowadzenie wywiadów z uczestnikami mobilności i ich publikacja);

 • Zamawianie folderów, broszur, gadżetów promocyjnych;

 • Wykonywanie zdjęć i gromadzenie dokumentacji fotograficznej;

 • Nadzór nad wolontariuszami (Buddy Mentors) i praktykantami;

 • Kontakt ze studentami i pracownikami przyjeżdżającymi i wyjeżdżającymi w ramach programu Erasmus+;

 • Obsługa dokumentacji studentów i pracowników programu Erasmus+;

 • Działalność promująca uczestnictwo w Programie Erasmus+;

 • Koordynacja przeprowadzanych rekrutacji i dokumentacji rekrutacyjnej;

 • Prowadzenie korespondencji z uczelniami partnerskimi i beneficjentami Programu, nawiązywanie kontaktów z nowymi ośrodkami akademickimi;

 • Organizacja spotkań informacyjnych dla Koordynatorów, studentów i pracowników UO;

 • Organizacja tygodni adaptacyjnych dla przyjeżdżających studentów i pracowników, współorganizacja wydarzeń kulturalnych;

 • Przygotowywanie raportów i rozliczeń finansowych.


Wymagania fakultatywne:

 • Podstawowa umiejętność projektowania graficznego (Adobe CS).


Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 • Podpisane Curriculum Vitae zawierające informacje potwierdzające spełnienie wymagań oraz klauzule:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2016r. poz. 922)”

 • Podpisany list motywacyjny;

 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i spełnienie wymogów kwalifikacyjnych (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata);

 • Oświadczenie Kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych;

 • Potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kompetencje i umiejętności (np. ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne).


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

 • Dotyczy naboru “Projekty Programu Erasmus+” w Dziale ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Opolskiego.


Praca w wymiarze pełnego etatu. Szczegółów można dowiedzieć się pod adresem erasmus@uni.opole.pl. Termin składania dokumentów kończy się z dniem 23.02.2018 r.

Szczegółowy zakres obowiązków może się różnić od opisanych powyżej. W przypadku obu stanowisk wymagane jest wykształcenie wyższe, zaawansowana znajomość języka angielskiego, umiejętność pracy w zespole, dobrze rozwinięte kompetencje w zakresie obsługi komputera i technologii komunikacyjnych (do pracy z pakietem biurowym, serwisami przechowywania w chmurze, zarządzania zadaniami, pocztą elektroniczną i WordPress, po przeszkoleniu). Oferujemy stabilną pracę w międzynarodowych warunkach w środowisku akademickim. Wybranych kandydatów zaprosimy na rozmowę w dogodnym terminie.

Dokumenty dotyczące ogłoszenia umowy o pracę należy składać w budynku Collegium Minus w pokoju 32 u Pana Leszka Milewskiego, Zastępcy Kierownika Działu ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą. 

.