Studenci Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UO docenieni

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Studenci Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UO docenieni

Prace studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UO zostaną opublikowane przez IEEE Computer Society, czasopiśmie indeksowanym przez Web of Science Thomson Reuters.

Nasi studenci mogli zaprezentować swoje prace badawcze podczas konferencji IEEE INTECH 2016. Nad realizacją  tych projektów czuwa dr Jolanta Mizera-Pietraszko. Pierwsza z prac zaprezentowana przez Sebastiana Grabowskiego nosi tytuł PORE Algorithm for Object Recognition in Photo Layers based on Parametric Characteristics of the Object Edges (Algorytm do rozpoznawania obiektów w warstwach fotografii na podstawie charakterystyk krawędzi obiektu). Została ona wysoko oceniona podczas konferencji, a naukowcy zajmujący się tematyką przetwarzania obrazów wskazali autorom dalsze kierunki badań.

Drugi projekt, dotyczący wyszukiwania informacji wielojęzycznej, został zaprezentowany przez studenta Tomasza Machalewskiego (Extraction of Medical Terms for Word Sense Disambiguation within Multilingual Framework – Ekstrakcja termów medycznych do celów zdefiniowania jednoznaczności wymowy słów w modelu wielojęzycznym).

Wszystkie prace zostaną opublikowane przez IEEE Computer Society, czasopiśmie indeksowanym przez Web of Science Thomson Reuters. Znajdzie się w nim także tekst wykładu dr Jolanty Mizery-Pietraszko pt. Translignual Text Mining for identification of Language Pair Phenomena (Translingwistyczna eksploaracja tekstu do celów identyfikacji zjawisk międzyjęzykowych).

 


Studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UO docenieni
Studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UO docenieni
Studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UO docenieni
Studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UO docenieni
.