Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska

Rektor Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, w Zakładzie Bioanalityki Samodzielnej Katedry Biotechnologii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Opolskiego.


1. Wymagania w zakresie kwalifikacji:

- posiadany stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych,
w dyscyplinie inżynieria środowiska

- co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
na uczelniach wyższych z zakresu chemii, absorpcyjnej spektrometrii atomowej, monitoringu środowiska i algologii

- dorobek naukowy z zakresu biomonitoringu środowiska z wykorzystaniem mchów, porostów i roślin wodnych

- uczestnictwo w grantach międzynarodowych i krajowych

2. Warunki mieszkaniowe:

- uczelnia nie zapewnia mieszkania

3. Wymagane dokumenty:

- podanie o zatrudnienie do JM Rektora UO

- życiorys

- kwestionariusz osobowy

- dyplom doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska

- wykaz publikacji

- zestawienie tematów i numerów grantów, pełniona funkcja

4. Czas trwania konkursu:

- 3 tygodnie od daty ogłoszenia

5. Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

6. Adres nadsyłania zgłoszeń: 

Sekretariat Samodzielnej Katedry

Biotechnologii i Biologii Molekularnej

Uniwersytet Opolski

ul. Kominka 6 a

45-032 Opole

 

Opole, 08.11.2016 r.


.