Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska

Rektor Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska., w Zakładzie Bioanalityki Samodzielnej Katedry Biotechnologii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Opolskiego.

 

1. Wymagania w zakresie kwalifikacji:

- posiadany stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska

- co najmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
na uczelniach wyższych z zakresu biofizyki i fizyki

- dorobek naukowy z zakresu radioekologii i biomonitoringu środowiska

- doświadczenie w zakresie statystycznej interpretacji wyników pomiarów

- uczestnictwo w grantach międzynarodowych i krajowych.

2. Warunki mieszkaniowe:

- uczelnia nie zapewnia mieszkania

3. Wymagane dokumenty:

- podanie o zatrudnienie do JM Rektora UO

- życiorys

- kwestionariusz osobowy

- dyplom doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska

- wykaz publikacji

- zestawienie tematów i numerów grantów, pełniona funkcja

4. Czas trwania konkursu:

- 3 tygodnie od daty ogłoszenia

5. Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

6. Adres nadsyłania zgłoszeń:

Sekretariat Samodzielnej Katedry
Biotechnologii i Biologii Molekularnej

Uniwersytet Opolski

ul. Kominka 6 a

45-032 Opole

 

Opole, 08.11.2016 r.

.